تعریف: مایکوسورب انواع مختلف سموم قارچی ( مایکوتوکسین ها) موجود در خوراک شامل آفلاتوکسین، زیرالنون؛ اکراتوکسین، توکسین های فوزاریوم ها، DON، توکسین T-2و …. را جذب می‌کند.

 – در PHهای مختلف پایدار و فعال می باشد.

– دارای میل ترکیبی بالا در غلظت های کم مایکوتوکسین های می باشد.

– دارای ظرفیت جذبی بالا در غلظت های کم مایکوتوکسین ها می‌باشد.

– در برابر حرارت و دمای پلت مقاوم می‌باشد.

مزایای مایکو سورب:

– بهبود سلامت و عملکرد حیوان

– حذف و خارج کردن توکسین های قارچی موجود در خوراک

– بهبود عملکرد و رشد

– تقویت سیستم ایمنی

– افزایش بهره‌ وری اقتصادی

میزان مصرف:

جوجه گوشتی، مادر و تخمگذار:  2-5/0 کیلوگرم در هر تن خوراک

گاوشیری: 20-10 گرم به ازای هر رأس در روز

گوساله: 5-3 گرم به ازای هر رأس در روز

اسب: 10- 2 گرم به ازای هر رأس در روز

آبزیان 2-1 کیلوگرم در هر تن خوراک

شرایط نگهداری:  در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندي:پاکت 25 کیلوگرمی