مهاركننده رشد قارچ ها /كپك ها جهت افزایش ماندگاری و حفظ ارزش غذايي غلات و خوراک
MYCOSTAT تركيبي است به شكل گرانول ، حاوي مجموعه اي از اسيدهاي كربوكسيليك و نمك هاي آنها با خاصيت سينرژیستيك که جهت حفظ کیفیت غلات وخوراك دام ، طيور و آبزيان   مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

ترکیب:

(E 280)

PROPIONIC ACID                          

(E 260)

ACETIC ACID                                 

(E 200)

SORBIC ACID                                 

(E284)

AMUNIUM  PROPIONATE            

(E 561)

GRANULAR SILICA CARRIER   

قارچ ها ميكروارگانيسم هاي زنده اند ، بنابراين براي رشد  به رطوبت، دما، اكسيژن و مواد غذايي نياز دارند. درصورت وجود اين فاكتورها، قارچ ها با تجزيه مواد غذايي بخصوص كربوهيدرات به آب ودي اكسيدكربن (C6H12O6+6O2 ®6CO2+6H2Oباعث كاهش  قابل توجه  ميزان انرژي ، همچنین موجب تغيير رنگ، طعم ، بو وكاهش ارزش غذايي مواد خوراكي مي شوند.

مزاياي استفاده از مايكوستات:

–       حفظ میزان انرژی و ارزش غذایی غلات و خوراک طی مدت نگهداری

–       کنترل باکتری های پاتوژن در خوراک و رشد فلور میکروبی دستگاه گوارش

–        حفظ کیفیت مواد و جلوگیری از تولید  مایکوتوکسین ها، در نتیجه افزایش تولید

–        تاثیر طولانی با توجه به ناقل منحصر به فرد ، عامل تصعید تدریجی اسیدهای موجود

–       حفظ ارزش غذايي مواد تشكيل دهنده پلت با تصعيد سريعتر مواد موثره در برابر حرارت

–      امکان استفاده همزمان از سرباتوکس در صورت آلودگی مواد خوراکی  به مایکوتوکسین ها

ميزان مصرف:با توجه به ميزان رطوبت غلات و خوراك مقادير زير پيشنهاد مي گردد:

درصد رطوبت

ميزان مصرف در تن

كمتر از 15 %

0.5  كيلوگرم  يا ليتر

بين 15% تا 17 %

1    كيلوگرم  يا ليتر

بيشتر از  17 %

1.5  كيلوگرم  يا ليتر

توجه: –  جهت مخلوط شدن بهتر ، ابتدا مقادير پيشنهادي را با 5 تا 10 كيلوگرم از ماده خوراكي مخلوط
             نموده، سپس به ميزان مورد نظر اضافه كنيد.
          – جهت حفظ كيفيت اين فرآورده، پس از هر بار مصرف در كيسه را كاملا” ببنديد.
بسته بندي:  – كيسه كاغذي چند لايه با پوشش داخلي آلومينيومي به وزن 25 كيلوگرم
                    –  ظروف پلی اتیلنی  20  لیتری