گروه دارویی:
انتی بیوتیک

 
ترکیب:
هر ميلي ليتر دارو حاوي 300 ميلي‌گرم تيل مايكوزين مي‌باشد.

 
فارماكولوژي:
تیل مایکوزین آنتي بيوتيكی باكتريواستاتيك و جزء دسته ماكروليدها میباشد و بصورت نيمه سنتتيك تهيه مي‌گردد. مايكوسين  با اتصال به واحد 50S ريبوزوم  باكتري مانع از ساخت پروتئين شده و رشد آن را متوقف مي‌نمايد.  ماكروليدها بر روي باكتريهاي گرم مثبت موثر بوده هر چند كه بر روي برخي از گرم منفي‌ها نيز بي تاثير نمي‌باشند در طي تحقيقات مشخص شده است كه 95% سويه‌هاي پاستورلا هموليتيكا به اين آنتي بيوتيك حساس مي‌باشند.

 
فارماكوكينتيك:
يك ساعت پس از تزريق دارو با دوز درماني توصیه شده حداكثر غلظت سرمي در خون گاو ایجاد مي‌شود و تا 3 روز مي‌توان مقادير قابل اندازه گيري دارو در سرم را مشخص نمود. حداكثر غلظت دارو در ريه‌ها مشاهده و قابل اندازه گیری مي‌باشد بصورتي كه 3 روز پس از تزريق نسبت غلظت ريوي به سرمي 60 به 1 مي‌باشد. غلظت بازدارندگي نسبت به پاستورلا هموليتيكا حداقل تا 3 روز بعد از يكبار تزريق باقي مي‌ماند.

 
حیوان هدف:
گاو و گوسفند

 
موارد مصرف:
اين دارو در درمان بيماري‌هاي تنفسي ناشي از پاستورلا هموليتيكا (BRD) و پاستورلا مولتوسيدا، درمان پنوموني گوسفندان با منشاء گونه‌هاي پاستورلا، ورم پستان حاد گوسفند ناشي از استافيلوكوك و يا مايكوپلاسما، سقط جنين كلاميديايي، عفونت سم ناشي از فوزوباكتريوم نكروفوروم مورد مصرف واقع مي‌شود.

 
مقدار و روش مصرف:
گاو و گوسفند: 10 ميلي‌گرم تيل مايكوزين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن (يك ميلي‌ليتر به ازاي هر 30 كيلوگرم وزن بدن) به صورت زير جلدي تزريق شود. تزريق در ناحيه پوست شانه‌ها و يا روي دنده‌ها انجام شود.
تزريق را مي‌توان در دو ناحيه مجزا انجام داد.

 
موارد منع مصرف:
تزريق اين دارو در تك سمي‌ها كشنده است.
از تزريق وريدي دارو جدا خودداري شود.
استفاده از اين دارو در گاو‌هاي شيري كه شير آن مورد مصرف غذايي انسان مي‌باشد، ممنوع است.
مصرف اين دارو در گوساله‌هايي كه تنها از شير تغذيه مي‌كنند، ممنوع مي‌باشد.
مصرف اين دارو در گوسفندان با وزن زير 20 كيلوگرم مجاز نمي‌باشد.
مصرف اين دارو در بز ممنوع است.
استفاده از سرنگ‌هاي خودكار براي تزريق اين دارو ممنوع است.

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت حيوان تحت درمان و تا 28 روز پس از آخرين تزريق به مصرف غذايي انسان نرسد.

 
شرایط نگهداري:
در جاي خنك و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود.

 
بسته‌بندي:
ويال‌هاي 50 ميلي‌ليتري قهوه ای( حاوي 40 ميلي‌ليتر دارو)