پودر مخلوط با خوراک
دسته دارویی :کوکسیدیواستات(یونوفوره)
ترکیب : هر کیلوگرم حاوی 10 گرم مادورامایسین آمونیم می باشد.
موارد مصرف :
جهت پیشگیری از کوکسیدیوز ناشی از ایمریاهای مختلف مانند نکاتریکس، آسرولینا، میواتی، ماکسیما، تنلا و برونتی در جوجه های گوشتی مورد مصرف قرار می گیرد.
استفاده از مادوراکوکس® باعث کاهش ضایعات، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی می گردد.
توجه:
– مادورامایسین برخلاف سایر یونوفورها با تیامولین ناسازگاری نداشته و هیچگونه عوارض جانبی ندارد.
مقدار و روش مصرف :
– 500 گرم پریمیکس در یک تن خوراک در طول دوره پرورش
زمان پرهیز از مصرف : حداقل 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.
موارد عدم مصرف:
– این دارو فقط در جوجه های گوشتی مصرف می شود ونباید در سایر طیور و پرندگان استفاده گردد.
– مادوراکوکس همراه با کوکسیدیواستاتها مصرف نشود.
احتیاط: مقدار 500 گرم مادوراکوکس ®را به شکل کاملاٌ یکنواخت با یک تن خوراک مخلوط نمایید. این اختلاط تقریباٌ حاویppm   5 مادورامایسین در خوراک می باشد.
شرایط نگهداری :
– در جای خشک و خنک ،دور ازنورو دسترس کودکان نگهداری شود.
پس از مصرف ، درب پاکت کاملاٌ بسته نگهداشته شود.
بسته بندی:  5کیلوگرم