شکل دارویی : محلول خوراکی
 تركيب‌ : هر ميلي‌ليتر حاوي‌ 100ميلي‌گرم‌ انروفلوكساسين‌ مي‌باشد.
موارد مصرف‌ : هیپرالونا انرو- اس برباكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌، گرم‌ مثبت‌ ومايكوپلاسما موثر است.
در طيوربراي‌ درمان‌ و پيشگيري‌ بيماري‌هاي‌ عفونت‌ مزمن‌ تنفسي‌ (CRD)، كمپلكس‌، كوريزاي‌عفوني‌، وباي‌ مرغان‌، عفونت‌هاي‌ استافيلوكوكي‌ و… تجویز می شود.
موارد منع‌ مصرف ‌: در مرغان‌ تخم‌گذاري‌ كه‌ تخم‌ آنهامصرف‌ انساني‌ دارد تجویز نشود.
مقدار و روش مصرف ‌: این محلول ، به‌ ميزان‌ 10 ميلي‌گرم‌ به‌ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده(50 میلی لیتر از محلول‌ در 100ليتر آب‌ آشاميدني)‌ به‌ مدت‌ 3 روز تجویزگرددو درموارد پاستورلوز و سالمونلوز درمان‌ تا 5 روز ادامه‌ يابد .
ميزان‌ مصرف‌ دارو در مرغان‌ تخمگذار و مادر میلی لیتر100در 100 ليتر آب‌ آشاميدني‌ مي‌باشد.
 توصيه‌ مي‌شودمحلول‌ درماني‌ به‌صورت‌ روزانه‌ تهيه‌ گردد.
نکات قابل توجه :
ـ انروفلوكساسين‌احتمالاً با كلرامفنيكل‌، آمينوگليكوزيدها،تتراسايكلين‌ها و ماكروليدها دارایاثر آنتاگونيستي‌ می باشد.
ـ استفاده‌ بي‌رويه‌ دارو باعث‌ ايجاد مقاومت‌ داروئي‌مي‌گردد.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌ : 4 روز قبل‌ از كشتار
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگه داري شود.
بسته‌بندي ‌: بطری یک لیتری