هوستازیم پی  (فیتاز 5000)
پودر مخلوط دردان

دسته دارويي: آنزیم

مكانيسم اثرموارد مصرف: هوستازیم پی آنزیم 6-فیتاز(میواینوزیتول هگزافسفات 6-فسفوهیدرولاز از نسل جدید آنزیم های فیتاز با منشاء باکتریایی گونهPicia Pastoris  می باشد که قادر به شکستن مولکول های اسید فیتیک جیره است. تجزیه اسید فیتیک (میواینوزیتول هگزا 6- فسفات منجر به آزاد سازی فسفر، اینوزیتول، پروتئین، آمینواسیدها، کربوهیدراتها، نشاسته، انرژی، لیپیدها و عناصر کلسیم، فسفر و منیزیم و سایر عناصر کمیاب مانند روی و همچنین سایر مواد مغذی باندشده با فیتات می شود. هوستازیم پی موجب بهبود هضم آمینواسیدها و کربوهیدرات ها می گردد. با توجه به اینکه فیتاز تنها آنزیمی است که فسفر موجود در اقلام جیره را آزاد می سازد ، مصرف هوستازیم پی موجب بهبود اثر بخشی فسفر در جیره غذایی طیور و بوقلمون می شود.

 
مقدار و روش مصرف:
طیور تخم گذار – طیور مادر :60 گرم در تن خوراک
طیور گوشتی و بوقلمون : 100 گرم در تن خوراک

 
بسته بندي: پاكت هاي 20 كيلوگرمي .