شکل دارویی : بلوس
تركیب : هر بلوس‌  هپاتک حاوي‌ 500 ميلي‌گرم‌ ملح سدیم كلوزا نتل‌ مي‌باشد.‌
موارد مصرف  :
گوسفند ، بز و گاو:
ترماتودها : فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، (کرم‌هاي‌ كبدی)
نماتودها :  شابرتيااووينا، اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم‌ و همونکوس (شامل‌ سويه‌هاي‌ مقاوم‌ به‌ بنزايمیدازول‌ها وآيورمكتين)
بندپايان‌ و لاروها : استروس‌ اوويس‌، لوسيلياكوپرينا،هيپودرما بوویس‌ و هيپودرمالينه‌ آتوم‌
سگ : اين‌ دارو را مي‌توان‌ در سگ‌ عليه‌ شكل‌ بالغ‌آنكيلوستوما‌ كانينوم‌ به‌كار برد اما بر روي‌ لاروسوماتيك‌ اين‌ نماتود مؤثرنيست‌.
 اين‌ دارو در تك‌ دوزخوراكي‌ mg/kg د15 بر روي‌ تمامي‌ مراحل‌ بالغ‌ فاسيولاهپاتيكا مؤثر است‌. همچنين‌بر‌ مراحل‌ نابالغ‌ این کرم‌ (از 5 هفتگي‌ به‌ بعد) تا حدود 90 درصد مؤثرميباشد.
‌مقدار و روش‌ مصرف :‌
دز mg/kgد5 اين‌ دارو  یا  نصف‌ بلوس‌ به‌ ازاي‌ هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌  زنده دام‌) بر روي‌ انگل‌هاي‌ زير مؤثر است‌:
گاو : فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، همونكوس‌پلاسئی‌، بونوستومم‌، فلوبوتومم‌، اوزوفاگوستومم‌رادياتوم‌.
گوسفند و بز : همونكوس‌ كنتورتوس‌، ،اوزوفاگوستومم‌استروس‌ اوويس‌ ‌.
mg/kgد10 اين‌ دارو یا يك‌ بلوس‌ به ازای‌ هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌)باعث‌ از بين‌رفتن‌ انگل‌هاي‌زير مي‌شود
گاو : هيپودرمابوويس‌، هيپودرما لينه‌ آتوم.‌
گوسفند و بز : فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا،گايجرياپاكيسليس‌، شابرتيااووينا، اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم.
 درموارد آلودگي‌ به‌ انگل‌هاي‌ زير بايد از دوز mg/kgد15یعنی 1.5  بلوس‌ به ازای هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌) استفاده گردد:
گوسفند : فاسيولوئيدس‌ مگنا، لوسيلياكوپرینا.
نكات‌ قابل‌ توجه  ‌: پيشنهاد مي‌شود در دام‌هاي‌شيروار مصرف‌ دارو در زمان‌ خشكي‌ انجام‌ شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف :
گوشت : 28 روز
 شیر: 28 روز
شرایط‌ نگهداری :‌ دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ 50 عددي