نام تجاری:هایدکس

هایدکس ضد عفونی کننده پایانی، ویروسیدال، باکتریوسیدال، فـونگیسیـدال با طیف اثر گسترده می‌باشد. از محلول رقیق شده هایدکس در کـارخـانجـات مواد غذایی، کشتارگاهها، آزمایشگاهها و کلینیک‌های دامپزشکی، مرغداریهـا، دامداریها (حتی در حضور دام و طیور) [هت ضدعفونی کردن سطوح سخت) مانند کف، دیوار و سقف)، حوضچه های ورودی، آب آشامیدنی دام و طیـور و وسایل فارم و جوجه کشی استفاده می‌شود.
ترکیب:
ضدعفونی کننده هایدکس از تـرکیبـات پـایـدار پـراکسیـژن، اسیـدهـای ارگـانیـک، دترجنت، مواد معطر و سیستم بافر غیر ارگانیک تشکیل شده است.
موارد مصرف:
هایدکس ضد عفونی کننده قوی و با طیف اثر گسترده و سریع اسـت کـه بـر علیه انواع ویروس های بیماریزای انسان و دام از جمله آنفلونزا، برونشیت، گامبورو، نیوکـاسـل، کلیه باکتری های پاتوژن دام، طیور، آبزیان و حیوانات خـانگـی مـاننـد ای کـلای، کلستـریـدیـوم،استافیلوکوکها، میکروارگانیسم های آلوده کننده مواد غذایی مانند سالمونلا، لیستـریـا و کمپیلـوباکتر و همچنین قارچ های بیماریزا نظیر کاندیدا، آسپرژیلوس، تریکوفیتون و میکـروسپـوروم موثر می باشد.
هایدکس به واسطه فرمولاسیون ویژه جهت شستشو و ضدعفـونـی سطـوح خلـل و فـرج دار، سطوح آلوده به مواد ارگانیک و از بین بردن بیوفیلم های باکتری ها بکار می‌رود.
هایدکس در آب های سخت و درجه حرارت کم به خوبی موثر می باشد و به دلیل سمیت کـم و قدرت اثر بالا در رقتهای کم به حفظ محیط زیست کمک می کند.
ضد عفونی انواع سطوح،تجهیزات و وسایل نقلیه با رقت:200:1(1 کیلوگرم در 200 لیتر آب)
ضد عفونی حوضچه ضد عفونی:رقت 100:1
ضدعفونی شبکه آبرسانی:200:1
ضد عفونی آب آشامیدنی:1000:1
ضد عفونی هوا در حضور پرنده و دام: اسپری200:1، مه پاشی سرد: 100:1، مه پاشی گرم:25:1
موارد احتیاط:
پودر هایدکس محرک است لذا از تماس آن با چشم و پوست اجتناب نماییـد.
در صورت تماس پودر یا محلول با پوست، سریعا محل آغشته شده را با آب شستشـو دهیـد.
در صورت تماس پودر یا محلول با چشم، بلـافـاصلـه آن را بـا آب فـراوان شستـه و به پـزشـک مراَّعه نمایید.
از استنشاق پودر هایدکس، بخار و ذرات اسپری شـده آن خـودداری نمـاییـد.
در هنگام کاربرد با پودر یا محلول هایـدکـس از دستکـش، مـاسـک ضـد غبـار، عینـک و لبـاس محافظ استفاده نمایید.
از تماس محلول با سطوح فلزی به مدت طولانی اجتنـاب کـرده و پـس از انجام عمل ضدعفونی دستگاه اسپری را کاملا شستشو دهید.
از مخلوط کردن هایـدکـس بـا سایر ترکیبات شیمیایی خودداری نمایید.
شرایط نگهداری:
در محل خشک، خنک و بصورت در بسته نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:ظروف پلی اتیلنی 2.5 کیلوگرمی