گروه دارويي: ويتامين

شكل دارويي:  محلول استريل تزريقي

تركيب دارو:  هر ميلي ليتر حاوي 100 ميلي گرم متاديون سديم بي سولفيت مي‌باشد.

مكانيسم اثر:

ويتامين K  براي سنتز كبدي فاكتورهاي انعقادي II، ( پروترومبين) ، VII( پروكونورتين )، IX، Xلازم و ضروري است. پروترومبين جزء تركيب اصلي روند انعقاد خون مي باشد كه در كبد سنتز مي‌شود.

ويتامين Kبعد از جذب به هپاتوسيت‌ها متصل مي‌شود و به شكل اپوكسيد تبديل مي‌شود.

اپوكسيد در كربوكلسيلاسيون گلوتامين به پروترومبين كه براي شلانه شدن يون Ca++و تبديل به ترومبين لازم مي باشد، نقش عمده اي دارد.

فقدان ويتامين Kبه كمبود فاكتورهاي انعقادي منجر مي‌شود به صورت خونريزي متعاقب ضربه كوچكي تظاهر مي يابد.

فارماكوكينتيك:  ويتامين Kدر دستگاه گوارش به مقدار كافي توليد و جذب مي‌شود. اين ويتامين در نشخواركنندگان از طريق روده كوچك جذب مي‌شود.

ويتامين Kپس از تزريق در عرض 30 الي 40 دقيقه متابوليزه مي‌شود، ويتامين Kاز طريق سيستم گردش خون وارد بافت هاي بدن شده و به مقدار زياد در كبد ذخيره مي‌شود .دفع اين ويتامين به كندي صورت مي‌گيرد.

موارد مصرف:

براي پيشگيري و درمان علائم ناشي از كمبود ويتامين Kدر موارد زير:

مسموميت با دي كرومارول ، مسموميت با وارفارين، درمان خونريزي هاي زير جلدي، پيشگيري از خونريزي هاي متعاقب اعمال جراحي و شاخبري

مقدار مصرف : مسمويت با دي كومارول: 2 تا 11 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 12- 10 ساعت براي سگ ، گربه و است

دام بزرگ: براي پيشگيري و درمان سندرم خونرزيزي روزانه 50 ميلي گرم به ازاي هر 50 كيلوگرم وزن بدن (1mg/kg B.W)

در موارد خونريزي هاي حاد و يا همزمان با اعمال جراحي ، يك گرم ويتامين K3در طي دو روز

به منظور جلوگيري از خونريزي مجدد: مصرف روزانه 50 ميلي گرم براي هر دام

سگ: در حين اعمال جراحي و به منظور پيشگيري از بروز خونريزي، 2 تا 10 ميلي گرم متاديون

نكات قابل توصيه: از انجماد دارو جلوگيري شود.

موارد احتياط: مقدار مصرف و طول دوره درمان بايد با نظارت دكتر دامپزشك انجام شود.

هشدار:  از مصرف اين دارو در انسان خودداري گردد و در صورت وقوع چنين مواردي فوراً به پزشك مراجعه شود.

شرايط نگهداري:  در جاي خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي: اين دارو در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي‌گردد.