محلول استریل تزریقی ویتامین E + سلنیم
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي 50 ميلي گرم ويتامين E و 0.5 ميلي گرم سلنيم به صورت سديم سلنيت مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
ويتامين‌‌E به عنوان يك آنتي اكسيدان با متوقف ساختن روند تشكيل راديكال هاي آزاد و هيپرپروكسيدها موجب محافظت و جلوگيري از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غيراشباع مي شود. همچنين اين ويتامين در سنتز‌ATP  و متابوليسم انرژي و قدرت باروري و ايمني بدن تاثير دارد. سلنيم نيز خواص آنتي اكسيداني داشته و با شركت در تركيب آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز موجب حذف پراكسيدها و در نتيجه كاهش تشكيل راديكال هاي آزاد مي شود.‌
اين ويتامين پس از تزريق به سرعت جذب شده و از طريق دستگاه گردش خون در بافت هاي بدن ذخيره مي گردد كه بيشترين آن در بافت كبد مي باشد. دفع اين ويتامين همانند ساير ويتامين هاي محلول در چربي به آهستگي صورت مي پذيرد.‌
موارد مصرف:
پيشگيري و درمان علايم ناشي از كمبود ويتامين E و سلنيم از جمله ديستروفي عضلاني (بيماري ماهيچه سفيد)، كاهش مقاومت به عوامل عفوني و نارسايي هاي توليد مثلي مانند عدم باروري و جفت ماندگي اشاره نمود.‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
پيشگيري: جهت جلوگيري از بروز بيماري عضله سفيد در طول چهار هفته بعد از تولد موثر مي باشد. براي اين منظور مصرف دارو به شرح زير توصيه مي شود.‌
– ميش: 10 ميلي ليتر ‌
– گاو: 30 ميلي ليتر، چهار هفته قبل از زايمان به صورت زير جلدي و عضلاني ‌
– بره و گوساله: 0.1 به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن ‌
– گاو و اسب: 0.1تا 0.15 ميلي ليتر  به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن
درمان:‌
– بره: 2-1 ميلي ليتر ‌‌
– گوساله: 10 ميلي ليتر ‌
فواصل تزريق هر 4-2 هفته يكبار ‌
تزريق اين دارو به صورت زيرجلدي و يا عضلاني بوده و در اسب فقط عضلاني است.‌
شرايط نگهداري:
در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري شود.
از يخ زدگي محافظت گردد. ‌
زمان پرهيز از مصرف:‌
گوشت گاو تحت درمان : 30 روز ‌
گوشت گوسفند تحت درمان: 14 روز ‌
گوشت گوساله تحت درمان: 20 روز ‌
موارد احتياط:‌
از مصرف اين دارو در انسان اكيداً خودداري شود و در صورت وقوع سريعاً به مراكز درماني مراجعه گردد.‌
احتمال بروز واكنش هاي آنافيلاكتيك بخصوص در تزريق داخل وريدي در اسب وجود دارد. مصرف بيش از اندازه سبب بروز مسموميت مي گردد.‌
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي:
در ويال هاي 50 و 100 ميلي ليتري ‌