ضد عفونی کننده، پودر قابل حل در آب پتاسیم مونو پسولفات
تركيب:
ويركوميكس اس‌® تركيبي پايدار و يكنواخت از پراكسيژن، سورفكتانت، اسيدهاي ارگانيك و سيستم بافر غيرارگانيك مي باشد.‌
موارد مصرف: ‌
تنها ضد عفوني كننده موثر بر 18 خانواده ويروسي انسان و دام  ‌موثر بر كليه باكتري هاي بيماريزاي طيور، گاو، گوسفند، خوك و حيوانات خانگي موثر بر ارگانيسم هاي عامل مسموميت هاي غذايي نظير سالمونلا، كامپيلوباكتر و ليستريا.
موثر بر تمامي قارچ هاي بيماريزاي شايع نظير آسپرژيلوس، كانديدا و قارچ هاي عامل ‌ Ringworm (ترايكوفايتون و ميكروسپوروم).
موثر بر سطوح آلوده به مواد ارگانيك و سطوح خلل و فرج دار موثر در آب هاي سخت و درجه حرارت كم.
قابليت از بين بردن بيوفيلم باكتري ها به دليل داشتن سورفكتانت و خاصيت اسيدي و اكسيدكنندگي غير محرك، بدون ايجاد باقي مانده در محيط زيست و سميت كم در رقت هاي پيشنهادي. ‌
مقدار و نحوه مصرف: ‌
ضدعفوني نهايي: محصول را به نسبت 1به 100 رقيق كرده و 300 ميلي ليتر از محلول ضدعفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري شود.‌
شستشو و ضدعفوني وسايل:‌
ضدعفوني وسايل فارم، كشتارگاه و كارخانه جوجه كشي: محصول را به نسبت 1 به 100 يا 1 به 200 (بسته به ميزان آلودگي) رقيق كرده و 300 ميلي ليتر از محلول ضدعفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري شود.‌
ضدعفوني سالن ها و ساختمان هاي فارم بر عليه ويروس ها  و باكتري هاي بيماري زا: محصول را به نسبت 1به 200 رقيق كرده و 300 ميلي ليتر از محلول ضدعفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري شود.‌
ضدعفوني آب آشاميدني:‌
ضدعفوني نهايي: محصول را به نسبت 1به 200 رقيق كرده و رقت مورد نظر را در مخزن اصلي آب ريخته و اجازه دهيد محلول ضدعفوني كننده به تمام نقاط سيستم آبرساني برسد. پس از يك ساعت آب موجود در سيستم را تخليه و با آب تميز بشوييد.‌
ضد عفوني مداوم و روزانه آب: محصول را به نسبت 1به 1000 رقيق كرده و رقت مورد نظر را در مخزن اصلي آب ايجاد كنيد.‌
ضدعفوني هواي محيط:‌
اسپري: محصول را به نسبت 1به 200 رقيق كرده و با استفاده از دستگاه اسپري كوله پشتي يك ليتر از محلول ضدعفوني كننده را به ازاي هر 10 متر مربع اسپري نماييد.‌
مه پاشي سرد: محصول را به نسبت 1به 100 رقيق كرده و با استفاده از دستگاه مه پاش يك ليتر از محلول ضدعفوني كننده را به ازاي هر 10 متر مربع مه پاشي نماييد.‌
مه پاشي گرم: محلول ويركوميكس اس‌® با رقت 1 به 25 رقيق كرده و با استفاده از دستگاه مه پاش گرم يك ليتر از محلول آماده شده را به ازاي هر 40 متر مربع اسپري نماييد.‌
حوضچه ضد عفوني: محصول را به نسبت 1به 100 رقيق كرده و محلول داخل حوضچه ضدعفوني را هفته اي يكبار و در صورت استفاده زياد به دفعات بيشتر تعويض كنيد.‌
شرايط نگهداري‌:‌
در جاي خشك، بين 25-10 درجه سلسيوس، دور از تابش نور مستقيم و در ظروف در بسته نگهداري شود. از مخلوط شدن اين محصول با ساير مواد شيميايي اجتناب شود.‌
موارد احتياط:‌
پودر ويركوميكس اس®  محرك است لذا از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود.‌
در صورت تماس با چشم ها، بلافاصله آنها را با آب فراوان شسته و به پزشك مراجعه نماييد.‌
از استنشاق بخار و ذرات اسپري شده خودداري كنيد.‌
از تماس محلول با سطوح فلزي به مدت طولاني خودداري شود.‌
محلول1% ويركوميكس اس‌® پوست و چشم را تحريك نمي كند.‌
پودر در 20 درجه سانتي گراد پس از 36 ماه 3/2% از خاصيت خود را از دست مي دهد.‌
محلول 1% (تهيه شده با آب سخت با درجه سختي‌ PPM 350 ) ‌: پس از 7 روز 10% از خاصيت خود را از دست مي دهد.‌
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي:
ظروف پلاستيكي نيم، 1، 2.5 و 5 كيلوگرمي‌