نام تجاری: ویروکسال
نام ژنریک:گلوتارآلدئید،بنزالکونیوم کلراید،دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید
شکل دارو:محلول
گروه دارویی:ضدعفونی کننده
ترکیب:
محلول ویروکسال حاوی گلوتارآلدئید، بنزآلکونیوم کلرایـد و دی دسیل دی متیل آمونیم کلراید می باشد.
مکانیسم اثر:
باکتریسید – ویروسید – فونگیسید – اسپوروسید
محلول ویروکسال دارای خاصیت ضد عفونـی کننـده قـوی بـا طیف اثر گستـرده مـی‌بـاشـد. ایـن محلـول بـویـژه بـر روی ویروسهای پاتوژن در انسان و دام، باکتریهای پـاتـوژن طیـور، دام و حیـوانـات خـانگـی، قـارچهـای مـولـد بیمــاری نظیــر آسپرژیلوس، کاندیدا، تریکوفیتون و میکـروسپـوروم مـوثـر می باشد.
موارد مصرف:
محلول ویروکسال جهت ضد عفونی نمـودن سطـوح سخـت مانند دیوار، کف، سقف و ماشین آلات در کارخـانجـات مـواد غذایی، بیمارستانهای دامپزشکی، دامداریها، مـرغـداریهـا و کشتارگاهها استفاده می گردد.
روش مصرف:
از محلـول رقیـق شـده ویـروکسـال به صـورت حمـام جهـت غوطه‌ور نمـودن وسـایـل، حـوضچـه هـای ورودی فـارمهـا، شستشو یا آغشته نمودن سطوح مورد نظر توسط اسفنـج یا پارچه های زمین شوی، برای ضد عفونی نمـودن مـاشینهـای حمل مواد غذایی ، سردخانه هـا و انبـارهای نگهـداری مـواد غذایی، جهت ضد عفونی نمودن ناودانها و مجاری فاضلاب و همچنیـن از روش اسپـری و مـه پـاشـی بـرای ضـدعفـونــی سالن‌‌ها استفاده می‌شود.
زمان کافی جهت ضد عفونی نمودن با محلول ویـروکسال ۳٠ دقیقه می باشـد.
در پـایـان عملیـات ضـدعفـونـی نیـازی به شستشوی مجدد نمی‌باشد و پـس از خشـک شـدن محلـول ویروکسال، سطوح قابل استفاده می‌باشند.
میزان مصرف:
 جهت ضد عفونی سطوحی که شسته و تمیز شـده بـاشنـد از محلول ۱:۲٠٠، در مواردی که شستشوی سطـح مشکـل و یـا دارای آلودگی زیاد می‌باشد (بطور مثال در مواقع اپیدمی) و برای ضد عفـونـی حـوضچـه هـای ورودی از محلـول ۱:۱٠٠ استفاده می‌شود.
موارد احتیاط:
از استفـاده و تمـاس محلـول ویـروکسـال بـر روی بـدن و یـا خوراک حیوانات خودداری شود.
از ترکیب کردن محلول ویروکسال با مواد حشره کـش و دیگر موادشیمیائی خودداری شود.
از استفاده گالن های خالی محلول ویروکسال خودداری شود.
در مواقع کار با محلول ویروکسال از عینک، ماسک، دستکـش، روپوش و چکمه استفاده شود.
پس از رقیق کردن محلول ویروکسال حداکثـرطـی یـک هفتـه استفاده شود.
شرایط نگهداری:
در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور خـورشیـد نگهداری نمایید.
محلول ویروکسال را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
بسته بندی: ظروف پلی اتیلنی 1،4 و 20 لیتری