گروه دارويي:  ويتامين

شكل دارويي: محلول استريل تزريقي

تركيب دارو: هر ميلي ليتر حاوي 000/100 واحد ويتامين A( رتيول پالميتات ) مي باشد.

مكانيسم اثر : ويتامين Aدر حفظ ساختار و اعمال طبيعي سلول هاي اپيتليال بدن نقش مهمي دارد اين عمل ويتامين Aدر واقع كراتينه شدن سلول هاي ترشحي را كاهش مي‌دهد و باعث تمايز سلول هاي مخاطي ترشحي و تحريك توليد توسط آنها مي‌شود.

بافت پوششي دستگاه گوارش به حضور يا عدم حضور ويتامين Aكاملاًحساس هستند. در شرايط كمبود اين ويتامين، بافت پوششي كراتينه مي‌شود. ويتامين Aدر بينايي هم نقش اساسي دارد. ويتامين Aبه رتينال تبديل مي‌شود و در شبكيه با پروتئين اوپسين تركيب مي‌شود .

اين تركيب نهايي يعني ردوپسين با نور واكنش ميدهد و مسير عصبي بينايي فعال مي‌شود. ويتامين Aدر فرايند اسپرماتوژنز در جنس نر و نگهداري آبستني در جنس ماده نقش اساسي دارد.

در شرايط كمبود ويتامين Aسقط جنين اتفاق مي افتد. نقش ديگر ويتامين Aكمك به فعاليت استئوبلاستيك و رشد استخوان مي باشد.

فارماكوكينتيك: ويتامين Aدر دستگاه گوارش و در شرايطي كه ميزان چربي، املاح صفراوي و آنزيم‌هاي لوزالمعده در محيط روده در حد كافي وجود داشته باشند به خوبي جذب مي‌شود .

اسيد هاي چرب غير اشباع و پارافين مايع اين ويتامين را در خود حل نموده و مانع جذب آن مي‌شود. پس از ترزيق عضلاني ويتامينAبه سرعت جذب شده و از طريق سيستم گردش خون به ساير اندام ها بدن منتقل مي‌شود.

بيشترين مقدار ويتامين Aيعني حدود 95 درصد آن در كبد ذخيره ميشود و كبد قادر است اين ويتامين را به مدت طولاني به صورت ذخيره نگهداري نمايد.

موارد مصرف :براي پيشگيري و درمان علائم ناشي از كمبود ويتامين A  از قبيل هيپراكراتوز پوست، كراتينه شدن بافت پوششي و مخاطي، گزروفتالمي، كوري، علائم عصبي كاهش رشد، كاهش باروري ، پيشگيري از سقط جنين و كوتاه شدن دوره نقاهت بيماري.

مقدار مصرف:

گاو: 3 تا 5 ميلي ليتر،

گوساله و تك سمي هاي جوان: 2 ميلي ليتر

گوسفند و بز: 25/0 تا 5/0 ميلي ليتر

پيشگيري: تزريق روزانه 40 واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن.

روش مصرف: فقط به روش عضلاني تزريق شود.

توجه: تزريق عضلاني 6000-3000 واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در اواخر آبستني به محافظت گوساله ها كمك مي‌كند.

عوارض جانبي: تزريق عضلاني دارو در اسب ممكن است ايجاد درد، تحريك و تورم در موضع تزيق نمايد. اين عوارض پس از چند روز از بين مي‌رود.

نكات قابل توجه :تزريق دارو بايد به صورت عضلاني و كاملاً عميق باشد.

در صورت نياز و طبق دستور دكتر دامپزشك ، تزريق بعد از 4 هفته قابل تكرار است.

از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

هشدار: از مصرف اين دارو در انسان خودداري شود. در صورت استفاده انسان از دارو بايد فوراً به پزشك مراجعه گردد.

موارد احتیاط: مصرف بيش از حد ويتامين Aمنجر به مسموميت با ويتامين با علائم تنبلي، كوليك، درد مفصل و استخوان بي قراري و آلوپسي مي‌شود.

دوره پرهيز از مصرف: تزريق ويتامين Aبايد 60 روز قبل از كشتار دام متوقف شود.

شرايط نگهداري: در جاي خنك ودور از نور نگهداري شود.

بسته بندي: اين دارو در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي‌گردد.