محلول خوراکی  مولتی ویتامین+ اسیدآمینه
شکل دارویی : محلول خوراکی
ترکیب : هر میلی لیتر حاوی :

10000 I.U

Vit A

2000 I.U

Vit D3

4 mg

Vit E

1.5mg

Vit B1

4mg

Vit B2

2mg

Vit B6

6 µg

Vit B12

10 mg

Niacotinamide

5 mg

VitB5

1 mg

Cysteine

5 mg

Arginine

30 mg

Lysine

20 mg

Glycine

موارد مصرف ‌:
در بيشترموارد متعاقب‌ بيماریهای مختلف‌ و تغذيه‌ نادرست‌ كه‌معمولاً ناشی ازتجویز جیره های كم‌ كيفيت‌ می باشد، امكان‌ بروز عوارض‌ مربوط‌ به‌ كمبود‌ ویتامینها و اسیدهای آمینه ودر نتيجه‌ زيان‌ اقتصادی قابل‌ توجه‌ به‌ پرورش‌دهندگان‌طيور وجود داردکه در چنين‌ شرايطی مصرف‌ محلول‌ ویتاسید برای طيور ضروری خواهدبود.
مقدارمصرف ‌: 5-2 ميلی ليتر محلول ویتاسید‌ دريك‌ ليتر آب‌ آشاميدنی به‌ مدت‌ 5 روز متوالی تجویز گردد.
نکات قابل توجه : افزودن‌ بی رویه ویتاسید ‌ به‌ جيره‌روزانه‌ طيور توصيه‌ نمیشود.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: شیشه 240 میلی لیتری ، بطریهای نیم و یک لیتری