شكل دارويي :محلول روغني استريل تزريقي

گروه دارويي :استروژن

تركيب دارو :هر ميلي ليتر حاوي 2 ميلي گرم استراديول منوبنزوات سنتيتیك با مدت اثر كوتاه مي‌باشد.

فارماكولوژي و مكانيسم اثر دارو  :استراديول بنزوات سبب شروع علايم فحلي در جنس ماده و نيز داراي اثر تحريكي رشد رحم، پستان ها ،‌افزايش موكوس رحمي، انبساط سرويكس بوده و نيز سبب افزايش حساسيت رحم براي پاسخ به اكسي توسين مي‌گردد.

در مقادير بالا از آزاد شدن (GnRH)و ترشح شير جلوگيري كرده و در مقادير پايين با افزايش خروج (PSH)رشد فوليكولي را تحريك مي‌كند. در مقادير متوسط شبيه به دوره فحلي طبيعي سبب خروج (LH)مي‌گردد.

استراديول بنزوات به عبور تخم از مجاري تخم بر كمك نموده و در دام نر سبب اثرات آندروژنيك و كاهش رفتارهاي جنسي مي‌گردد.

فارماكوكينتيك دارو :استروئيدها از طريق پوست، غشاهاي موكوسي و راه گوارشي جذب مي‌گردند و پس از اتصال به گلوبولين هاي ويژه به سمت سلول هاي هدف حركت مي‌كنند.

در كبد از راه كونژوگه شدن به اسيد سولفوريك و يا گلوكورونيك متابوليزه شده و از طريق ادرار به خارج دفع مي‌گردند.

موارد، روش و مقدار مصرف دارو:استراديول بنزوات را مي‌توان  از راه تزريق عضلاني و یا زير جلدي مصرف نمود.

گاو

در ضعف عمل لوتئال و ايجاد فحلي ، 5 ميلي گرم ترجيحاً همراه گونادوتروپين كوریونيك

مومي فيكاسيون، له شدگي جنين و جفت ماندگي، 100-5 ميلي گرم تكرار درمان 3-2 بار در هفته بعد

متريت، پيومتريت 25-20 ميلي گرم، هم زمان اكسي توسين ( 50 واحد) تكرار درمان يك هفته بعد.

ماديان

فحلي خفيف  و بدون تخمك گذاري 10-5 ميلي گرم

ايجاد زايمان 5 ميلي گرم ، 24-14 ساعت قبل از تزريق اكسي توسين

سگ

ايجاد سقط 5-2 ميلي گرم ، يك تزريق 5-2 روز بعد از جفت گيري

عفونت ادراري، 1 ميلي گرم 3 روز متوالي و متعاقباً 1 ميلي گرم هر 3 روز

گوسفند و بز

در عدم فحلي 5/1 ميلي گرم، تكرار درمان 2 روز بعد

فحلي خفيف 1-5/0 ميلي‌گرم

 

 

 

موارد عدم مصرف دارو:در مقادير زياد و تكرار مصرف ممكن است داراي اثرات غير قابل پيش‌بيني گردند كه عوارضي نظير :

پرولاپس پس از زايش در گاو، سقط گاو آبستن، كاهش فعاليت تخمدان ها، هيپولازي‌ها و كيست‌هاي تخمداني، در نرها پيشرفت صفات ثانويه جنسي مادينگي و در سگ كم خوني آپلاستيك را مي‌توان ذكر نمود.

شرايط نگهداري دارو:در دماي كنترل شده ( 30-15) درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي دارو:اين دارو در ويال هاي 10 ميلي ليتري در جعبه هاي يك عددي عرضه مي‌گردد.