پودر محلول در آب  ويتامين‌ ب‌-كمپلكس
شکل دارویی : پودر محلول در آب
تركيب :‌ هر گرم از پودر ویتابین حاوی :

6 mg

Vit B1

52 mg

Vit B5

24 mg

Vit B2 (80-SD)

3 mg

Folic acid (Vit B9)

18 mg

Vit B6

180 mg

Nicotinamide

60 mcg

Vit B12

مكانيسم‌ اثر:
ويتامين‌هاي‌ گروه‌ B در متابوليسم‌كربوهيدرات‌ها، پروتئين‌ها و چربي‌ها نقش‌ فعال‌ دارند.بدين‌ ترتيب‌ كه‌ ويتامين‌ 1B در كبد تبديل‌ به‌ تيامين‌پيروفسفات‌ TPP مي‌شود و طي‌ يك‌ سري‌ واكنش‌هاي‌شيميايي‌ توليد استيل‌ كوآنزيم‌ A مي‌نمايد و ماده‌ اخيروارد سيكل‌ كربس‌ شده‌ و توليد انرژي‌ مي‌نمايد ويتامين‌2B پس‌ از جذب‌ به‌صورت‌ تركيبات‌ فسفاته‌ باعث‌ فعاليت‌دو كوآنزيم‌ FMA (فلاوين‌ آدنين‌ مونونوكلئوتيد) وFAD (فلاوين‌ آدنين‌ دي‌ نوكلئودتيد) مي‌شود، اين‌كوآنزيم‌ها با انتقال‌ هيدروژن‌ به‌ داخل‌ سلول‌ درواكنش‌هاي‌ اكسيداسيون‌ و احياء شركت‌ مي‌كنند.
نياسين‌پس‌ از جذب‌ در ساختمان‌ دو كوآنزيم‌ NAD (نياسين‌آميد آدنين‌ دي‌نوكلئوتيد) و NADP (نياسين‌ آميد آدنين‌دي‌نوكلئوتيد فسفات‌) شركت‌ مي‌كند و نقش‌ انتقال‌هيدروژن‌ و توليد انرژي‌ را در داخل‌ سلول‌ به‌ عهده‌مي‌گيرد. ويتامين‌ 6B پس‌ از جذب‌ به‌صورت‌ كوآنزيم‌آنزيم‌هاي‌ كربوكسيلاز و ترانس‌ آميلاز و متابوليسم‌پروتئين‌ها و اسيدهاي‌ آمينه‌ شركت‌ مي‌كند. فوليك‌ اسيدپس‌ از جذب‌ به‌طور مشخص‌ در انتقال‌ ريشه‌ يك‌ كربنه‌متيل‌ (واكنش‌هاي‌ متيلاسيون‌) و فعال‌ نمودن‌ آن‌ دخالت‌مي‌كند. ويتامين‌ 12B به‌ همراه‌ اسيد فوليك‌ و ويتامين‌ C در متابوليسم‌ كربوهيدرات‌ها و پروتئين‌ها ونوكلئوپروتئين‌ها شركت‌ مي‌كند. اين‌ ويتامين‌ در انتقال‌متيل‌ نقش‌ بسيار فعال‌ دارد به‌ اين‌ ترتيب‌ در متابوليسم‌چربي‌ها در كبد تأثير فراوان‌ داد.
 فارماكوكينتيك ‌:
ويتامين‌هاي‌ گروه‌ B جزءويتامين‌هاي‌ محلول‌ در آب‌ هستند. اين‌ ويتامين‌ها دردستگاه‌ گوارش‌ به‌ راحتي‌ از طريق‌ روده‌ جذب‌ مي‌شوند ودر سرتاسر بدن‌ منتشر مي‌شوند. اين‌ ويتامين‌ها به‌ مقداربسيار كم‌ در بافت‌هاي‌ بدن‌ به‌خصوص‌ كبد، كليه‌، مغز وقلب‌ ذخيره‌ مي‌شود. ويتامين‌هاي‌ گروه‌ B به‌ سرعت‌ ازطريق‌ ادرار به‌ خارج‌ از بدن‌ دفع‌ مي‌شوند. قسمتي‌ از اين‌ويتامين‌ها به‌صورت‌ دست‌نخورده‌ دفع‌ مي‌شوند.
موارد مصرف ‌:
ویتابین برای پیشگیری و درمان‌ عوارض ناشی از كمبود انواع ویتامین B در طيور کاربرد دارد.
مقدار و روش مصرف‌ : محتوی یک ساشه را در 200 لیتر آب آشامیدنی حل نموده،  به مدت 5-3 روز متوالی به طیور بخورانید.
نکات قابل توجه : ضروری ا ست بسته های بازشده و محلول تهیه شده سریعاً مورد استفاده قرار گیرند.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ 100 گرمی