دسته دارويي: ضدعفوني كننده و گندزدا

تركيبات : تركيبي پايدار و يكنواخت از پر اكسيژن، سورفاكتانت، اسيدهاي ارگانيك و سيستم بافر غيرارگانيك

مشخصات كلي:

-ضدعفوني كننده موثر بر 18 خانواده ويروسي انسان و دام و حيوانات خانگي

-موثر بر كليه باكتري هاي بيماري زاي حيوانات خانگي،  دام و طيور

– موثر بر ارگانيسم هاي عامل مسموميت هاي غذايي نظير سالمونلا، كامپيلوباكترواليستريا

– موثر بر تمامي قارچ هاي بيماري زاي شايع نظير آسپرژيلوس ، كانديداو قارچ هاي عامل رینگ ورم

-موثر بر سطوح آلوده به مواد ارگانيك و سطوح خلل و فرج دار

– موثر در آب هاي سخت و درجه حرارت كم

– قابليت از بين بردن بيوفيلم باكتري هاي به دليل داشتن سورفاكتانت و خاصيت اسيدي و اكسيد كنندگي

– قابليت استفاده جهت شستشو و ضدعفوني سطوح در يك مرحله

– غير محرك بدون ايجاد باقي مانده در محيط زيست و سميت كم

محلول را روي تمام بدن حيوان ريخته و ماساژ دهيد پس از 10 دقيقه حيوان را دوشت داده و كاملاً خشك نماييد.

موارد احتياط :

در جاي خنك و خشك ، دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

از مخلوط شدن اين محصول با ساير مواد شيميايي اجتناب شود.

از استنشاق و تماس مستقيم پودر با چشم جداً خودداري شود.

در صورت بروز خارش در حيوان هدف ، مصرف را قطع و با دامپزشك مشورت نماييد.