گروه دارويي:ويتامين

شكل دارويي:محلول استريل تزريقي

تركيب:   هر ميلي ليتر حاوي 200 ميلي گرم تيامين هيدروكلرايد مي‌باشد.

مكانيسم اثر:

تيامين به عنوان كوآنزيم در واكنش‌هاي دكربوكسيلاسيون اكسيداتيو آلفا كتواسيدها نقش اساسي دارد. تيامين در اكسيداسيون كامل گلوكز از طريق چرخه اسيد سيتريك نقش عمده‌اي دارد.

تيامين درحضور آنزيم پيروويك دكربوكسيلاز با اسيد پيرووك واكنش مي‌دهد و تبديل به تيامين پيروفسفات  و استالدئيد مي‌شود و سپس ريشه دوكرينه استالدئيد طي يك سري واكنش‌هاي شيميايي استيل دي‌هيدرو ليپوآميد را توليد مي‌كند.

اين تركيب با كوآنزيمA  واكنش داده و توليد استيل كوانزيم Aمي‌نمايد و سپس استيل كوآنزيم Aوارد چرخه كربس شده و ايجاد انرژي مي‌كند.

فارماكوكينتيك:

اين ويتامين پس از تزريق عضلاني به سرعت جذب شده و از طريق دستگاه گوارش خون به ساير بافت ها منتقل مي‌شود .

اين ويتامين به مقدار كمي در بافت هاي كبد، كليه، مغز و قلب ذخيره مي‌شود. لذا سندرم كمبود اين ويتامين در عرض 4-2 هفته با جيره فقير از تيامين بروز مي‌كند. تيامين در كبد به تيامين پيرو فسفات تبديل مي‌گردد.

دفع اين ويتامين از طريق ادرار به صورت پيريمدين و قسمتي نيز به شكل تغيير نيافته انجام مي‌گيرد.

موارد مصرف:

پيشگيري و درمان كمبود تيامين در موارد زير كه عبارتند از :

درمان اختصاصي مسموميت با سرخس عقابي در اسب

درمان پوليوآنسفالومالاسي  در نشخوار كنندگان جوان

درمان مسموميت با سرب و اتيل گليكول در دام هاي كوچك

درمان كمبود تيامين در گوشتخواران كه ماهي خام مصرف مي‌كنند.

مقدار مصرف:

درمان مسموميت با سرخس در اسب: روزانه 1 تا 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن

درمان پوليوانسفالومالاسي: روزانه 10 تا 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن

سگ و گربه: روزانه 1 تا 2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن

روش مصرف:دارو به روش عضلاني يا داخل وريدي آهسته تزريق شود.

نكات قابل توصيه:

در موارد مسموميت با سرب و اتيل گليكول درمان بايد به مدت 15 روز ادامه داشته باشد.

در موارد مسموميت با سرخس، درمان بايد يك هفته ادامه داشته باشد.

تزريق داخل وريدي و سريع ويتامين B1باعث ايجاد شوك آنافيلاكتيك مي‌شود.

مقدار مصرف دارو برحسب نوع و علائم درمانگاهي و طبق تشخيص دامپزشك تعيين شود.

شرايط نگهداري:  دارو در دماي كمتر از 25 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود. از انجماد دارو جلوگيري شود.