کلوزانتل 5%

ضد انگل – سوسپانسیون خوراکی

 
گروه دارویی: ضد انگل

 
شکل دارویی:سوسپانسیون خوراکی

 
ترکیب: هر میلی لیتر محتوی 50 میلی گرم کلوزانتل است.

 
موارد مصرف:
برای درمان و کنترل آلودگی انگلی ناشی از ترماتودها نظیر فاسیولاهپاتیکا و ژیگانتیکا و نیز آلودگی های انگلی ناشی از نماتودها نظیر همونکوس کونتورتوس و همونکوس پلاسئی، بونوستوموم، اوزوفاگوستوموم بکار می رود و همچنین بر روی لارو برخی از انگل های گروه بندپایان نظیر هیپودرمابویس و لینه آتوم و استروس اویس تاثیر می گذارد.

 
مقدار و روش مصرف:
گوسفند وبز: 10 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن زنده دام ( 1میلی لیتر برای 5 کیلوگرم وزن) برای از بین بردن انگل های فاسیولاهپاتیکا و ژیگانتیکا.
5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن دام (1 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن) برای از بین بردن انگل های همونکوس کونتورتوس، گونه های اوزوفاگوستوموم و استروس اویس.
گاو و گوساله: 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم دام (1 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن) برای از بین بردن انگل های فاسیولاهپاتیکا و ژیگانتیکا، همونکوس پلاسئی ، بونوستوموم فلبوتوموم، ازوفاگوستوموم رادیاتوم . 10 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن زنده دام ( 1میلی لیتر برای 5 کیلوگرم وزن) برای از بین بردن انگل های هیپودرما بویس و هیپودرما لینه آتوم.

 
تجویز با مقادیر توصیه شده این دارو، مسمومیت و عوارض جانبی در بر ندارد و می توان آن را در حیوانات جوان و حامله مصرف نمود.

 
زمان پرهیز از مصرف: گوشت و شیر حیوانات درمان شده تا 28 روز پس از آخرین درمان مصرف نشود.

 
توجه: پیش از مصرف بخوبی تکان داده شود.

 
شرایط نگهداری :در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود .

 
بسته بندی: ظروف پلی اتیلنی یک لیتری .