کلوزا 500 (کلوزانتل 500 میلی گرمی)
ضد انگل – بلوس خوراکی
گروه دارویی: ضد انگل ( ضد ترماتودها- ضد نماتودها- ضد لارو  و بعضی  از بندپایان)، گروه سالیسیلانیدها
شکل دارویی :بلوس خوراکی
ترکیب: هر بولوس حاوی 500 میلی گرم کلوزانتل می باشد.
مکانیسم اثر:
کلوزانتل از طریق افزایش نفوذپذیری میتوکندری سلول انگل، به عنوان مانع (Uncoupler ) فسفوریلاسیون اکسیداتیو عمل می کند.
موارد مصرف :
کلوزانتل اساسا داروی معدوم کننده کپلک در گاو و گوسفند محسوب گردیده و برای کنترل و درمان ترماتودها و نماتودهای بالغ و نابالغ گوسفند و گاو و نیز مراحل لاروی برخی بندپایان مصرف می گردد.
کلوزانتل بر علیه کرم خون خوار همونکوس کنتورتوس ) Haemonchus Contortus ) گوسفند موثر بوده و با نتیجه موفقیت آمیز علیه گونه هایی از این انگل که نسبت به بنزایمیدازول ها، لوامیزول و رافوکساناید مقاوم شده اند تجویز می گردد.
این دارو را می توان علیه شکل بالغ آنکیلوستوماکانیتوم   استفاده نمود، ولی بر روی لارو سوماتیک این نماتود موثر نمی باشد. کلوزانتل  را برای پیشگیری یا تقلیل عفونت های   Strongylus Vulgaris و  Gastrophilus در اسب تجویز می نمایند، ضمنا دارو دارای اثراتی نیز بر کرم های نواری و بندپایان انگلی نظیر عامل گال و کنه در گوسفند و گاو می باشد.
مقدار و روش مصرف :
گوسفند: از راه خوراکی به میزان mg/kg د10 ( وزن بدن) برای فاسیولاهپاتیکا و فاسیولاژیگانتیکا. به میزان mg/kg د15 ( وزن بدن ) برای فاسیولوئید و لوسیلیاکوپرنیا.کلوزانتل بر روی  Paramphistome Fluke موثر نمی باشد.
گاو: mg د5 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن،  برای کنترل و درمان فاسیولازیس(هپاتیکا-ژیگانتیکا).
اسب: برای پیشگیری و کاهش عفونت های گاستروفیلوس و استرونژیلوس، 8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 2 ماه یک بار به صورت خوراکی.
اثرات جانبی:
تجویز این دارو در مقادیر توصیه شده عوارض جانبی نداشته و می توان آن را در حیوانات جوان ، باردار یا ناتوان مصرف نمود .
اطمینان از مصرف دارو:
کلوزانتل به خوبی در حیوانات تحمل می شود. مرز ایمنی آن 6 برابر مقدار درمانی آن می باشد. هیچ گونه خطری در تولید مثل گوسفندان نر و ماده ملاحظه نشده است. اثرات تراتوژنیک و کارسینوژنیک ندارد.
زمان پرهیز از مصرف: شیر و گوشت 28 روز پس از آخرین تجویز دارو قابل مصرف است.
شرایط نگهداری: در مکان خشک و در دمای بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید.