محلول استریل تزریقی کلسیم + منیزیم + فسفر
تركيب:‌‌ ‌
هر 100 ميلي ليتر دارو حاوي 40 گرم كلسيم بروگلوكونات و 2.2 گرم فسفيت منيزيم مي باشد.‌
مكانيسم اثر:‌‌ ‌
اين محلول تزريقي يك جذب متعادل از كلسيم، فسفر و منيزيم را كه مي تواند بخوبي توسط موجود زنده تحمل شود ايجاد مي كند. غلظت تركيب كلسيم، فسفر و منيزيم بوسيله غلظت يون موجود در سرم و نيز هورمون هاي تنظيم كننده كنترل مي شود.
اين تركيب داراي 3 جايگاه تاثير مي باشد: استخوان، روده و كليه‌
كلسيم: غلظت سرمي كلسيم مابين  mg/dL‌‌د10.5 – ‌‌8.5 مي باشد و قسمت عمده اي از كل كلسيم بدن در استخوان ذخيره شده است. 40% كل كلسيم سرمي، كه از نظر فيزيولوژيكي فعال مي باشد كلسيم يونيزه است و كلسيم غيريونيزه در اتصال به آلبومين و آنيون هايي مانند سيترات، بيكربنات و فسفر مي باشد. سطح سرمي كلسيم يونيزه با ترشح هورمونPTH  در ميزان نرمال نگهداري مي شود.‌
فسفر: فسفر عنصري ضروري در فعاليت هاي فيزيولوژيك نرمال از جمله رشد استخواني، متابوليسم عناصر معدني، انتقال انرژي از متابوليسم ميتوكندريايي، عملكرد و محتواي فسفوليپيدي غشاي سلولي و تجمع پلاكت هاي خوني مي باشد. با توجه به اهميت اين عنصر ميزان غلظت سرمي آن  mg/dL‌‌د4.5- ‌‌2.5 مي باشد. كاهش غلظت سرمي فسفر، موجب فعال شدن آنزيم آلفا 1 -هيدروكسيلاز كليه مي شود كه در نتيجه عملكرد اين آنزيم تركيب كلسيديول به كلسي سيترول تبديل مي شود كه موجب افزايش جذب فسفر از روده و كاهش دفع ادراري آن مي شود.‌
منيزيم: منيزيم عنصري حياتي در زمينه فعاليت نرمال‌ATP ، متابوليسم گلوكز و عملكردهاي وسيع سلولي مي باشد كه در اتصال عصب و عضله و بدنبال آن در عملكرد عضله قلبي و اسكلتي داراي نقش برجسته اي مي باشد. منيزيم توانايي جذب از ديواره روده اي بدون دخالت ويتامينD  را دارد. در كليه، منيزيم به همراه كلسيم به حالت خارج سلولي از لوله ضخيم بالا رونده و بصورت انتقال اختصاصي از لوله ديستال جذب مي شود.‌
موارد مصرف:‌‌ ‌
مجموعه كلسيم، منيزيم و فسفر يك تركيب مفيد در دام هايي با تاخير در رشد، عقيمي و موارد خونريزي مي باشد. كاهش كلسيم، منيزيم و فسفر در اختلالات معده اي-روده اي ، مشكلات كليوي و عدم بالانس جيره و تب شير ديده مي شود.
مقدار و نحوه مصرف:‌
اسب و گاو: ‌
دام جوان: روزانه 10-5 ميلي ليتر بصورت عضلاني عميق‌
دام مسن: 20-10 ميلي ليتر بصورت عضلاني عميق يا داخل عروقي (آهسته) به مدت 3-2 روز.‌
شرايط نگهداري:
در دماي 25-15 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف: ندارد.‌
موارد احتياط:‌‌ ‌
در دوره تجويز دارو مصرف محلول هاي تزريقي كلسيم توصيه نمي گردد.‌
بسته بندي:
ويال 100 و 250 ميلي ليتري