لینکومایسین + اسپکتینومایسین
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب: هر گرم كيميالينكو- اس® حاوي 222 ميلي گرم لينكومايسين هيدروكلرايد و 444 ميلي گرم اسپكتينومايسين سولفات مي باشد.
مكانيسم اثر:
لينكومايسين یک آنتی بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد S 50 ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند و اسپكتينومايسين یک آمینوسیکلیتول و باکتریسید است که با اتصال به تحت واحد S 30 ريبوزومي به صورت غير قابل برگشت از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند. اين دو ماده با اثر سينرژيسمي بر يكديگر بر روي باكتريهاي گرم مثبت مانند استافیلوکوکها و استرپتوکوکها  و باكتريهاي گرم منفي مانند سالمونلا، اشرشياکلی، پاستورلا و  نیز مايكوپلاسما موثر  مي باشد.
گونه هدف:
طيور (گوشتی ، تخمگذار و مادر)
موارد مصرف:
 كيميا لينكو – اس® جهت پيشگيري ، كنترل و درمان بسياري از بيماريهاي ناشي از عوامل باكتريايي حساس به لينكومايسين + اسپكتينومايسين نظير CRD ، CRD كمپلكس، پاستورلوز، عفونت استافيلوکوکی ، سالمونلوز و اسپيروكتوز و همچنين برای افزايش رشد جوجه ها تجويز مي گردد.
مقدار  و روش مصرف:
طيور گوشتی:
– پيشگيری از CRD, CRDکمپلکس:
150 گرم كيميالينكو – اس®  در 200 ليتر آب آشاميدنی در 3 يا 5 روز اول زندگی.
– درمان CRD, CRDکمپلکس:
150 گرم كيميالينكو – اس®  در 150 ليتر آب آشاميدنی به مدت 3 تا 5 روز متوالی.
– افزايش ميزان رشد:
150 گرم كيميالينكو – اس® براي 000/30 تا 000/40 پرنده بصورت روزانه در 3 يا 5 روز اول زندگی.
بوقلمون:
150 گرم كيميالينكو – اس® براي  000/10 تا 000/14 پرنده بصورت روزانه برای 3 تا 5 روز اول زندگی.
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف :ندارد.
تداخلات دارويي:
تجويز همزمان كيميا لينكو – اس® با ماكروليدها و فلورفنيكل ممکن است موجب ايجاد تداخل دارويي گردد.
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت طيور : مصرف دارو 2 روز قبل از كشتار قطع گردد.
تخم مرغ : 10 روز بعد از قطع  مصرف دارو استفاده از تخم مرغ مجاز است.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندی:
پاكتهاي فويل آلومينيومی چند لايه 150 گرمي به صورت وكيوم