روش هاي تشخيص تكميلي در اسب زمانی صورت می گیرد که يافته هاي مشاهده شده در خلال معاينه فيزيكي به تعين موقعيت روند بيماري كمك نمايد در مرحله بعد مي با يست كار با تمركز بر ان روند ادامه بايد مثلا اگر اسبي با تاريخچه سرفه در معاينه با گوشي نيز افزايش تعداد تنفس و خس خس سينه داشته باشد اقدام بعدي در جهت تشخيص تكميلي بايد در بر گيرنده ازمايش سيتولوژيك خلط و كشت ميكروبي ان ، راديوگرافي از سينه ، تابلوي خون و تعين ميزان فيبرينوژن باشد.
نمونه خون بايد براي تعين نمودار خون ، ميزان فيبرينوژن ، مشخصات شيميايي ارسال گردد.اين ازمايشات به تعين وجود حالت التهابي يا عفوني كمك مي كند. در اسبهايي با التهاب حاد ممكن است افزايش لكوسيت ها ، نوتروفيل ها ، منوسيت ها ، افزايش فيبرينوژن خون تا ظاهر گردد. در حالات التهابي مزمن ممكن است شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد به وضعيت طبيعي باز گردد ولي اغلب غلظت فيبرينوژن همچنان بالا مي ماند و همچنين امكان بوجود امدن كم خوني ناشي از بيماريهاي مزمن اسبهاي مبتلا به حالات التهابي مزمن وجود دارد.
در اسبهاي مبتلا به كاهش وزن ارزشمند ترين ازمونهاي بيوشيميايي سرم عبارتند از:
اندازه گيري كراتينين ، ازت اوره خون (B.U.N) ، انزيمهاي كبدي (سوربيتول دهيدروژناز و گاماگلوتاميل ترنسفراز) ، بيلي روبين ، البومين و گلوبولين.
ازمونهاي مقدماتي ازمايشگاهي براي ارزيابي وضعيت اسب مبتلا به عارضه كاهش وزن
آزمايشهاي ديگرشامل:
ازمايشهاي تجزيه ادرار، الكتروفورز سرم، ازمايش سلولهاي مايع صفاقي ، و ازمايشات عملكرد جذب معدي – روده اي مي گردد.
.نتايج بدست امده از تستهاي ازمايشگاهي اوليه چگونگي به كار گيري روشهاي تشخيصي بعدي را مشخص مي كند مثلا چنانچه حداقل اطلاعات اوليه افزايش مشخص فعاليت انزيمهاي كبدي را اشكار مي كند ارزيابي بعدي ممكن است شامل اولترا سونوگرافي و بيوبسي كبد باشد.
اگر در مورد اسبي مشخص شده كه حالت ازتمي و ايزوستنوريك دارد، در ان صورت بايد ازمايشات در جهت تشخيص تفريقي اين نارسايي مزمن و نارساييهاي كليه انجام پذيرد و اين ازمايشات بايد شامل اولتراسونوگرافي كليه و اندازه گيري الكترو ليتهايي كه به مقادير جزئي در ادرار ترشح مي شود و ميزان بعضي انزيمها در ادرار باشد.
اگر چنانچه شكي نسبت به وجود يك روند التهابي بر اساس افزايش فيبرينوژن يا تعداد گلبولهاس سفيد (wbc) وجود دارد نمونه گيري و بررسي مايع صفاقي و نيز راديوگرافي از سينه الزامي است نمونه گيري از مايع جنب نيز ممكن است به منظور شناسايي كانون التهاب انجام مي شود .
چنانچه در يك يا هر دوي اين حفرات (سينه و شكم) التهاب چركي تشخيص داده مي شود مايعات نمونه برداري شده از انها را بايد جهت كشت ميكروبي و تعين حساسيت انتي بيوتيكي به ازمايشگاه ارسال كرد .
اما در صورتي كه هيچ مساله غير طبيعي در معاينات فيزيكي و يا بررسيهاي ازمايشگاهي مقدماتي يافت نشد و هيچ نكته اي در خصوص نگهداري و مديريت نامناسب اسب در تاريخچه وجود نداشت انگاه ازمايشهاي اخنصاصي جذب معدي- روده اي براي تعين وجود سندرمهاي سوء جذب توصيه مي شود.
اين ازمايشات معمولا يا شامل گلوگز خوراكي ويا ازمايش جذي گزيلوز مي باشد.

آزمايش جذب گلوكز خوراكي:
.
مراحل ازمايش
1- وزن اسب اندازه گيري مي شود و حيوان سرتاسر شب گرسنه نگهداري مي شود (12-18 ساعت پرهيز غذايي لازم است).
در دو ساعت اول ازمايش بايد از نوشيدن اب توسط دام نيز جلوگيري شود .
2- يك گرم از D- گلوكزانهيدراز يا مونو هيدرات به ازاي هر گيلو گرم وزن بدن حيوان در نظر گرفته شده و محلول تازه 20% در اب گرم تهيه مي شود.
3- در نمونه ناشتا، از خون فورا قبل از ازمايش گرفته شده و زمان صفر براي ان دو در نظر گرفته مي شود(همه نمونه ها در ماده ي ضد انعقاد . فلوئوريد سديم)
4- لوله بيني معدي (nasogastic-tube) گذارده شده و تمام محلول گلوكز به معده رسانده مي شود
5- نمونه هاي ديگر خون در دقيقه هاي 180 ، 120 ، 90 ، 60 ، 30 گرفته شده و براي اندازه گيري گلوكز به ازمايشگاه فرستاده مي شود و منحني عمودي جذب گلوكز كشيده مي شود.
.
تفسير ازمايش:
در شرايط نرمال منحني جذب دو فاز دارد در 2 ساعت اول گلوكوز بي وقفه از روده كوچك جذب شده و غلظت گلوكز پلاسما دو برابر مي شود.
فازدوم وابسته به انسولين بوده و يك نزول پيشرونده را براي رسيدن به حالت سكون كه پس از 6 ساعت حاصل مي شود نشان مي دهد.
ساعتهاي نمونه گيري كه بيان شد با يد اين خصوصيت را در مواردي كه جذب لطمه نخورده است نشان دهد.
– يك خط صاف معرف سوء جذب كامل بوده و غالبا بر پيش اگاهي بد دلالت مي كند زيرا دلايل اصلي التهاب پيش رونده ديواره روده يا نفوذ سلولي سرطاني ديواره روده است و تشخيص توسط هيستو پاتولوژي تاييد مي شود.
– منحني حد واسط جذب طبيعي و سوء جذب كامل ، سوء جذب جزئي را نمايان مي سازد كه دلايل سوء جذب جزئي عبارتند از:
اختلالات گردش خون، كوچك شدن پرزها يا تغيرات التهابي قابل برگشت ناشي از الودگي انگلي.
نمودار زير مربوط به اسبي است كه با تاريخچه ازدست دادن وزن عليرغم دريافت كافي غذا وجود دارد معاينات درمانگاهي روشن كننده نبوده ولي در ازمايش جذب گلوگز خوراكي سوءجذب را نشان مي دهد
جذب گلوكز در اسب سالم به صورت خط ممتد سياه رنگ و خطوط متقاطع قرمز رنگ جذب گلوكز را در يك اسب مريض نشان مي دهد.
اساس ازمايش جذب گزيلوز مشابه ازمايش جذب گلوكز خوراكي مي باشد.
.
بررسي نموداري عوامل پاتولوژيكي موثر بر عارضه كاهش وزن در اسب و راههاي برخورد با اين عوامل
.

يافته هاي غير طبيعي تنفسي:
1. خرخر يا خس خس
2. افزايش تعداد تنفس – سختي تنفس و ترشحات چركي از بيني يا سرفه
برخورد: اندسكوپي راديوگرافي از سينه، شستشوي ناي و نايچه ها، CBC ،ازمايشات سرم
.
يافته هاي غير طبيعي دستگاه ادراري:
1- تشخيص كليه بزرگ شده و يا كوچك شده در توش ركتال
برخورد: اولتراسو نو گرافي و تشخيص بيماري كليوي حاد از مزمن
.
2-ادرار رقيق با افزايش ادرار رقيق شده
برخورد: تجزيه ادرارپرصورت وجود باكتري و WBC كشت باكتريايي عفونت جهت تشخيص عفونت
برخورد با اختلالات حركتي:
– معاينه كامل عصبي
– تهيه راديو گرافهااز محل محدود شده در معاينه عصبي
– سنجش عيار EHV-1 در سرم < انسفاليت شرقي و غربي
– تجزيه مايع مغذي نخاعي
برخورد با ناتواني در گرفتن غذا:
– اندوسكوپي دهان و حلق
– راديوگرافي از دهان و حلق
– معاينه عصبي
در اين حالات در مورد هاري احتياط بايد كرد.
انتخاب راههاي درمان:
انتخاب شيوه درمان اسب مبتلا به كاهش وزن مبتني بر مسائلي است كه از تاريخچه ، معاينات فيزيكي و كارهاي تكميلي متعاقب ان بدست مي ايد .
برخي از بيماريها كه در اسب مي تواند منجربه كاهش وزن شود ممكن است ب جز يك حالت تسكيني، پاسخ قابل توجه به درمان ندهد (مثلا نئوپلازي يا نارسايي مزمن عضو).
از سوي ديگر بعضي حالات ممكن است به طور كاملا مطلوبي به درمان جواب دهد (انتروپاتي در اثر وجود شن ،ابسه هاي داخل حفره شكمي ، دريافت ناكافي غذا بدليل رقابت ، نامتعادل بودن جيره غذايي و مسائل مديريتي)
به طور كلي هنگامي كه علت كاهش وزن مشخص شود راههاي درماني را مي توان در كتب مرجع مربوط به مسائل درماني اسب يافت.
.
1.اين نوع انسفالو مالاسي در اسب در اثر خوردن گياه خاصي مي تواند ايجاد شود كه به دليل فلجي هان و حلق منجر به بي اشتهايي كامل دام مي شود.
2.ازمايش fecal flotation براي بررسي وجود تخم انگل
3.ازمايش fecal sedimentation براي بررسي وجود شن
4.ازمايش fecal occult blood test