سولفاكلروپیريدازين‌ 10% + تري‌متوپريم‌ 2%
پودر محلول در آب
شکل دارویی : پودر محلول در آب
 تركيب‌ :هر گرم‌ پودر کوزامیکس پلاس حاوي‌ 100 میلی گرم سولفاكلروپیريدازين‌‌ سديم‌ و 20 میلی گرم تريمتوپريم‌ می باشد.
موارد مصرف ‌:
كوزاميكس‌ پلاس‌ تركيبي‌ قوي‌ از دوآنتي‌بيوتيك‌ هم‌ خوان‌ است‌ كه‌ بر باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ وگرم‌ منفي‌ مؤثر مي‌باشد و براي‌ پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌باكتريايي‌ طيور مانند بيماري‌ كيسه‌هاي‌ هوايي‌، بيماري‌مزمن‌ تنفسي‌ (CRD)، سپتي‌سمي‌ كلي‌فرمي‌ وعفونت‌هاي‌ استافيلوكوكي‌ به‌كار مي‌رود.در گوساله‌ براي‌ درمان اسهال‌هاي‌ باكتريايي‌، آنتروگاستريت‌،سپتي‌سمي‌، كلي‌ فرمي‌، برونكوپنوموني‌، پلي‌آرتريت‌،ديفتري‌ و بيماري‌ بند ناف‌ مصرف‌مي‌شود. پيشنهادمي‌شود براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از استرس‌ از اين‌دارو استفاده‌ شود.
موارد منع‌ مصرف ‌:
از تجويز دارو به‌نشخواركنندگان‌ بالغ‌ با شكمبه‌ فعال‌ اجتناب‌ كنيد.
مقدار و روش مصرف‌ :
كوزاميكس‌ پلاس‌به‌صورت‌ خوراكي‌ و از طريق‌ آب‌ آشاميدني‌ و يا مخلوط‌با غذا مصرف‌ مي‌شود.
-‌ تمامی‌ دام‌ها : روزانه‌ 200 ميلي‌گرم‌ پودرکه برابر با 24ميلي‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌) براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام تجویز گردد.
 -گوساله ‌: مقدار لازم‌ براي‌ 10- 5  روز توسط‌ داروخوران‌،يا به صورت مخلوط‌ با شير داده‌ شود. در صورت‌ امكان‌ نيمي‌ ازمقدار مصرف‌ را 10گرم‌ از پودر براي‌ 50 كيلوگرم‌ وزن‌بدن‌) صبح‌ و نيمي‌ ديگر را بعد از ظهر بخورانيد.
– طيور : كوزاميكس‌ پلاس‌ از طريق‌ آب‌ آشاميدني‌ يا همراه‌با دان‌ و به‌ مدت‌ 6-3 روز متوالي‌ مصرف‌ مي‌شود.
نکات قابل توجه :
• مقدارمحاسبه‌ شده‌ پودر را ابتدا به‌ دو ليتر آب‌ افزوده‌ و خوب‌ به هم‌ بزنيد، سپس‌ محلول‌ آماده‌ شده‌ را به‌ منبع‌ آب‌ افزوده‌ ومخلوط نمایید.
• محلول‌ را بلافاصله‌ قبل‌ از مصرف‌ تهيه‌ كرده‌ وپس از تهيه‌ فوراً‌ مورد استفاده‌ قرار دهيد.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌:
گوشت طيور :1 روز
تخم‌مرغ ‌: 6 روز
گوشت گوساله ‌: 2 روز
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه های‌ 250 گرمي‌