دسته دارويي: آنتي بيوتيك تزريقي

 
تركيبات: هر ميلي ليتر كوباكتان حاوي 25 ميلي گرم سفكينوم است. سفكينوم يك سفالوسپورين نسل چهارم با خاصيت باكتري كشي و مقاوم به پني سيلين و بتا-لاكتاماز مي باشد. اين آنتي بيوتيك طيف اثر گسترده اي دارد و با جلوگيري از ساخت ديواره سلولي موجب مرگ سلول باكتري مي شود.

 
موارد مصرف: جهت درمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به سفكينوم در گاو و گوساله
گاو: 2 ميلي ليتر به ازاي هر 50 كيلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز
ورم پستان باليني حاد ناشي از E,coli همراه با علائم سيستميك 2 ميلي ليتر به ازاي هر 50 كيلوگرم وزن بدن به مدت 2 روز
گوساله : سپتي سمي كلي فرمي 2 ميلي ليتر به ازاي هر 25 كيلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز

 
توجه: كوباكتان را فقط به روش عضلاني تزريق نمائيد.
ويال دارو را قبل از مصرف به خوبي تكان دهيد.

 
دوره پرهيز از مصرف:

 

گوشت گاو: 5 روز

 

گوشت گوساله: 4 روز

 

شير: 1روز

 
نگهداري: در دماي كمتر از 25 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري شود.

 
بسته بندي: ويال 50 ميلي ليتري