سوسپانسیون خوراکی كلوزانتل 5%
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي 50 ميلي گرم كلوزانتل (ملح سديم دي هيدرات) مي باشد.
موارد مصرف:
كلوزانتل براي درمان و كنترل آلودگي هاي انگلي ناشي از ترماتودها نظير فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا و نيز آلودگي هاي انگلي ناشي از نماتودها نظير همونكوس كنتورتوس ، همونكوس پلاسئي، گونه هاي بونوستوموم و ازوفا گوستوموم استفاده مي شود. اين دارو همچنين بر روي لارو برخي از بندپايان انگلي نظير هيپودرما بوويس ،هيپودرما لينياتوم، استروس اويس و لوسيليا كوپرينا مؤثر است.
مقدار و نحوه مصرف:
سوسپانسيون كلوزانتل از راه خوراكي به وسيله مايع خوران‌ (drenching gun)تجويز مي شود:
1-  گوسفند و بز:
الف) 10 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن حيوان (1 ميلي ليتر براي هر 5 كيلوگرم وزن) جهت از بين بردن فاسيولاهپاتيكا، فاسيولا ژيگانتيكا، گايجريا پچيسليس، شابرتيا اوينا و ازوفاگوستوموم كلمبيانوم.
ب) 5 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن حيوان (1 ميلي ليتر براي هر 10 كيلوگرم وزن) جهت از بين بردن همونكوس كنتورتوس و استروس اويس.
ج) 15 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن حيوان (1 ميلي ليتر براي هر 3.3 كيلوگرم وزن) جهت از بين بردن فاسيلوئيدس مگنا و لوسيليا كوپرينا.
2-  گاو و گوساله:
الف) 5 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن حيوان (3 ميلي ليتر براي هر 30 كيلوگرم وزن) جهت از بين بردن فاسيولا هپاتيكا و ژيگانتيكا، همونكوس پلاسئي، بونوستوموم فلبوتوموم  و ازوفا گوستوموم رادياتوم.
ب) 10 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن حيوان (3 ميلي ليتر براي هر 15 كيلوگرم وزن) جهت از بين بردن هيپودرمابوويس و هيپودرمالينياتوم.
به علت نيمه عمر طولاني كلوزانتل انتظار مي رود حيوانات تحت درمان از عفونت مجدد با نماتودها تا چند هفته محافظت شوند.
كلوزانتل در بدن حيوانات به خوبي تحمل مي شود، مرز ايمني اين دارو 6 برابر مقدار مصرف درماني آن مي باشد، مطالعات وسيع انجام شده در ارتباط با دستگاه توليد مثل گوسفندان نر و ماده و گاوهاي نر هيچ نوع خطري را در اين رابطه نشان نداده اند، همچنين كلوزانتل اثرات كارسينوژنيك و تراتوژنيك نداشته است.
شرايط نگهداري:
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
 قبل از هر بار مصرف، بطري را به خوبي تكان دهيد.
زير 25 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري نماييد.
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت و شير حيوانات درمان شده تا 28 روز پس از مصرف آخرين مقدار اين دارو، نبايد به مصرف غذايي انسان برسد. توصيه مي شود كلوزانتل ترجيحاً در دوره خشكي (قطع شيردهي) گوسفند و گاو تجويز شود.
تداخل دارويي:
براي اجتناب از هرگونه عكس العمل هاي سمي، از مصرف تركيبات حاوي كلر (حشره كش ها) به طور هم زمان با اين دارو خودداري شود.
موارد احتياط:
تجويز اين دارو با مقادير توصيه شده عوارض جانبي به همراه نداشته و مي توان آن را در حيوانات جوان، باردار يا ناتوان مصرف نمود.
بسته بندي:
بطري 200 ميلي ليتري و ظروف پلي اتيلني يك ليتري‌