كلرتتراسايكلين‌ 50%
پودر محلول در آب
شکل دارویی : پودر محلول در آب
تركيب‌ : هر گرم‌ از پودر حاوي‌ 500 ميلي‌گرم‌كلرتتراسايكلين‌ هيدروكلرايد مي‌باشد
مكانيسم‌ اثر:
اين‌ دارو همانند ساير تتراسايكلين‌ها،از اتصال‌ آمينواسيل‌ ترانسفر ريبونوكلئيك‌ اسيد(aa-tRNA) به‌ روي‌ ريبوزوم‌ (واحد S30 ريبوزومال‌)جلوگيري‌ مي‌كند. همچنين‌ باعث‌ كاهش‌ تبديل‌ گلوتامات‌به‌ پروتئين‌ سلولي‌و بدين‌ وسيله‌ مانع‌ سنتز پروتئين‌باكتري‌ مي‌شود. تتراسايكلين‌ها باكتريواستاتيك‌ هستند امادر غلظت‌هاي‌ بالا مي‌توانند خواص‌ باكتريسيدي‌ نيزداشته‌باشند.
موارد مصرف :
– طیور :
 پیشگیری و درمان عفونت مزمن تنفسی ((CRD، وبای طیور، کوریزای عفونی، تاج آبی، کلی باسیلوز، عفونتهای گوارشی به خصوص اسهال میکروبی و اسهال سفید جوجه ها، سینوزیت عفونی
-دام :
عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري-‌ تناسلي‌: متريت‌،  پيلونفريت‌، عفونت‌ و التهاب‌ مثانه‌، ورم پستان‌
عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ تنفس‌::، :پنوموني‌، پلوروپنوموني‌واگير بزان‌، لارنژيت‌، رينيت‌
عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش: آنتریت، اسهال باکتریایی
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
طیور :
کلرتترین 50% را می توان به میزان 30- 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده پرنده به صورت محلول در آب و به مدت 7-5 روز تجویز نمود.
600- 400 گرم پودر کلرتتراسایکلین 50% را می توان به ازای هر لیتر آب آشامیدنی به طیور تجویز نمود.
دام :
روزانه 20- 10 میلی گرم کلرتترین 50%  برای هر کیلوگرم وزن زنده دام یا 1.4 گرم پودر کلرتترین برای  هر 45 کیلوگرم  وزن زنده دام در مقدار کافی آب حل نموده و دو باردر روز تجویز نمایید.
زمان‌ پرهيز از مصرف : 14 روز قبل از كشتار
شرايط‌ نگهداري : دور از نور،‌ در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندي : ساشه یک کیلویی