تعریف :ضدعفوني كننده وسيع الطيف با ماده موثره سديم تروكلوز جهت ضدعفوني آب آشاميدني در مراكز پرورش دام و طيور

كريدنس قرص جوشاني است كه پس از حل شدن در آب و آزاد سازي تدريجي اسيد هيپوكلروس خاصيت ضدعفوني كنندگي خود را عليه باكتري ها، ويروس‌ها، قارچ ها، اسپورها و حتي گونه هاي پروتوزوا كه از طريق آب منتقل مي‌گردند اعمال مي‌نمايد و شرايط بهداشتي مناسبي جهت كسب حداكثر بهرهوري ايجاد مي‌كند.

مزايا :

– حذف عامل بيماري زا و در نتيجه بهبود رشد افزايش بازدهي، كاهش بيماري و كاهش تلفات

– ايجاد محلول با خاصيت ضد عفوني كنندگي پايدار به دليل آزادسازي مداوم كلر

– ايجاد محلول اسيدي با قابليت ضدعفوني كنندگي ، 100 برابر هيپوكلريت كلسيم

– تعيين ميزان مصرف و نحوه استفاده آسان با قابليت حل سريع در آب بدون نياز به هم زدن

– داراي حداقل 3 سال تاريخ مصرف با حفظ كامل خاصيت اثر بخشي

– كاهش pHآب آشاميدني و امكان استفاده هم زمان با سالكيل

– توانايي نفوذ به بيوفيلم ها(‌ذخاير ميكروارگانيسم ها) و احاطه باكتري ها نظير E.coli

– جلوگيري از رشد و انتشار جلبك ها و خزه ها ودر نتيجه دسترسي به آب پاك و سالم

– عدم ايجاد باقي مانده و دريافت هاي خوراكي و تجزيه سريع در محيط

– عدم تاثير نامطلوب روي شير هنگام ضدعفوني دستگاه هاي شيردوش و پستان ها

ميزان مصرف:

موارد مصرف

تعداد قرص

مقدار آب(ليتر)

ميزان كلر(پي.پي.ام)

ضدعفوني آب آشاميدني

1

1000

5

ضدعفوني سيستم آب‌رساني

1

200

25

شستشوي دستگاه هاي شيردوش

1

50

100

شستشو و ضدعفوني پستان گاوهاي شيري

قبل و بعد از شيردوشي

3

100

150

ضدعفوني وسايل نقليه، تجهيزات و سطوح

1

10

500

حوضچه هاي ضدعفوني

1

5

100