شکل دارویی :پودر مخلوط در دان

دسته دارويي: آنتي بيوتيك

تركيب :هر كيلوگرم از محصول حاوي 500 گرم تتراسايكلين هيدرو كلرايد مي باشد.

 موارد و مقدار مصرف:

طيور:محرك رشد افزايش سرعت وزن گيري و بهبود ضريب تبديل غذايي 100-200 گرم كلروميكس 500 در هر تن غذاي نهايي.

    كنترل سينوويت عفوني ناشي از  مایکوپلاسما سینوویه  حساس به كلر تتراسايكلين: 400-200 گرم كلروميكس 500 در هر تن غذاي نهايي به مدت 14-7 روز.

           كنترل C.R.Dو عفونت هاي كيسه هوايي ايجاد شده به وسيله E.Coliو مایکوپلاسما گالی سپتیکوم  حساس به كلر تتراسايكلين: 800-400 گرم كلروميكس 500 در هر تن غذاي نهايي به مدت 14-17روز.

كاهش مرگ و مير ناشي از E.Coliحساس به كلر تتراسايكلين: 100 گرم كلرو ميكس 500 در هر تن غذاي نهايي به مدت 5 روز

  بوقلمون:كنترل سينوويت عفوني ناشي از مایکوپلاسما سینوویه  در بوقلمون 400 گرم كلروميكس 500 در هر تن غذاي نهايي به مدت 14-7 روز.

گوساله:افزايش سرعت وزن گيري و بهبود ضريب تبديل غذايي در گوساله تا وزن 114 كيلوگرم: 44/0 ميلي‌گرم كلروميكس 500 به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن.

درمان آنتريت باكتريال ناشي از E.Coliدر گوساله با وزن حدود 114 كيلوگرم: 44 ميلي گرم كلروميكس 500 به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن.

افزايش سرعت وزن گيري و بهبود ضريب تبديل غذايي در گوساله هايي كه با وزن 182-114   كيلوگرم: روزانه 140-50 كيلوگرم كلروميكس 500 به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن.

افزايش سرعت وزن گيري و بهبود ضريب تبديل غذايي در گوساله هايي با وزن بيش از 182 كيلوگرم : روزانه 140 ميلي گرم كلروميكس 500 به ازاي هر راس دام.

بره:افزايش سرعت وزن گيري: 100-40 گرم كلروميكس 500 در هر تن غذاي نهايي.

موارد منع مصرف: در موارد حساسيت مفرط به تتراسايكلين ها يا در نارسايي كبدي تجويز نشود.

موارد احتياط:دارو دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

در هنگام مخلوط كردن دارو از پوشش هاي حفاظتي مانند ماسك، دستكش و …. استفاده نماييد.

از مصرف آنتي اسيدها و مكمل هاي داراي كلسيم، آهن و ملين هاي حاوي منيزيم، 1 تا 3 ساعت پس از مصرف كلر تتراسايكلين خودداري شود.

حداكثر طول مدت مصرف در طيور و بوقلمون 14 روز و در گوساله 5 روز مي باشد.

‌ مصرف اين دارو در مرغان تخم گذار ممنوع است.

زمان پرهيز از مصرف: 3 روز قبل از كشتار مصرف دارو قطع شود.

شرايط نگهداري :در جاي خشك و خنك و دور از نور مستقيم خورشيد در دماي 25-2 درجه سانتي‌گراد نگهداري شود.