واکسن کشته پلی والان آنتروتوکسمی علیه عفونت‌های کلستریدیایی در نشخوارکنندگان
ترکیب و توضیح: حاوی آنتی‌ژن‌های کلستریدیوم پرفرانژنس تیپ A,B,C,D و کلستریدیوم ادماتینس، کلستریدیوم نووه‌ای، کلستریدیوم شوه‌ای و کلستریدیوم تتانی می‌باشد.

 

2 I.U./ml

Alpha  toxoid

10 I.U./ml

Beta toxoid

5 I.U./ml

Epsilon  toxoid

5 I.U./ml

Cl. novyi  toxoid

3.5 I.U./ml

Cl.oedermatiens toxoid

2.5 I.U./ml

Cl. Tetani toxoid

100% Protection

For Cl. Chauvoei

0.6-0.8%

Aluminium hydroxide (Al(OH)3)q.s.f

0.05%

Preservative: Formaldehyde

موارد مصرف:جهت ایمن‌سازی فعال علیه آنتروتوکسمی در گاو، گوسفند و  بز می‌باشد.

پیشگیری علیه آنتروتوکسمی کلستریدیائی در رابطه با کلستریدیوم پرفرانژنس تیپ‌های A,B,C,Dو کلستریدیوم ادماتیس، کلستریدیوم نووه‌ای، کلستریدیوم تتانی و کلستریدیوم شووه‌ای می‌باشد.

آنتروتوکسمی در گوسفند بالغ

اسهال‌های باسیلی در گوساله و بره
بیماری کلیه نرم
آنتریت‌های هموراژیک در بره
هپاتیت نکروتیک
ادم بدخیم شیردان
شاربن علامتی
قانقاریا
کزاز
احتیاط: تحت شرایط بهداشتی تزریق گردد. قبل از استفاده بطری واکسن به آرامی مخلوط گردد.  به دلیل حساسیت بالای بزها به تزریق، توصیه می شود ابتدا تعداد محدودی از بزها تزریق گردند و تحت بررسی و مشاهده قرار گیرند و در صورت نیاز با استفاده از تجویز داروهای آنتی‌هیستامینی و  در  اختیار قراردادن آب فراوان از شوک‌های احتمالی جلوگیری شود. در صورت تزریق تصادفی به واکسیناتور، مراقبت‌های پزشکی الزامی‌است.
تداخلات دارویی: ندارد.
دوز و نحوه مصرف: تزریق زیرپوستی

دوز

اولین واکسن

یادآور

اولین تزریق

دومین تزریق

گوسفند و بز

گوسفند و بز غیر آبستن، قوچ

گوسفند و بز آبستن

بره و بزغاله

 2ml  در هر زمانی

2ml در 2.5 ماهگی آبستنی

2ml در سن 3 هفتگی

6 هفته بعد از تزریق

6 هفته بعد از اولین تزریق

(قبل از شروع چهارمین ماه آبستنی)

6 هفته بعد از اولین تزریق

2ml یکسال بعد از آخرین تزریق

2ml یکسال بعد از آخرین تزریق

(قبل از شروع چهارمین ماه آبستنی)

گاو

گوساله‌های کمتر از 100کیلوگرمی

گاو بالغ

گاو آبستن

2ml   در هر زمانی (بعد از سن 3 هفتگی)

4ml در هر زمانی

4ml در شروع ماه 6 آبستنی

6 هفته بعد از تزریق

6 هفته بعد از اولین تزریق

6 هفته بعد از اولین تزریق (اواسط ماه هفتم)

4ml یکسال بعد از آخرین تزریق

4ml یکسال بعد از آخرین تزریق

4ml در صورت امکان نزدیک به ماه هفتم آبستنی

دوره منع مصرف: ندارد.

شرایط نگه‌داری:بین 8-2 درجه سانتی‌گراد و دور از نور خورشید نگه‌داری شود.

بسته‌بندی:بطری پلاستیکی

50 میلی‌لیتری (حاوی 25 دوز)

100میلی‌لیتری (حاوی 50 دوز)

250 میلی‌لیتری (حاوی 125 دوز)

500 میلی‌لیتری (حاوی 250 دوز)