کوکسيستاک®
سالينو مايسين سديم 12%
مکمل درماني

 
دسته دارويي:
ضد کوکسيديوز يونوفوره

 
ترکيب:
هر کيلوگرم حاوی 120 گرم سالينومايسين سديم مي‌باشد.

 
موارد مصرف:
در راستاي پيشگيری از بروز بيماری کوکسيديوز (اسهال خونی) ناشي از ايمريا تنلا (عامل کوکسيديوز سكال) و ايمريا ماکسيما ، ايمريا نکاتريکس، ايمريا آسروولينا و ايمريا برونتي (عامل کوکسيديوز روده ای) در جوجه های گوشتي برای تمام دوره پرورش و در پولتهای تخمگذار حداکثر تا سن 16 هفتگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
مقدار و روش مصرف:
جوجه های گوشتی: 500 گرم مکمل کوکسيستاک را با يک تن خوراک بخوبي مخلوط نمائيد و غذای آماده شده را در اختيار طيور قرار دهيد.
پولت‌های تخمگذار:500-350 گرم مکمل کوکسيستاک را با يک تن خوراک مخلوط نموده و تا پايان هفته شانزدهم در اختيار طيور قرار دهيد.

 
موارد احتياط:
از مصرف سالينومايسين در اسب خودداری نمائيد زيرا کشنده ميباشد.
از مصرف همزمان سالينومايسين با تيامولين خودداری نمائيد، حداقل فاصله زماني از مصرف اين دو دارو از يکديگر 7 روز ميباشد.
از مصرف همزمان سالينومايسين با ساير داروهای ضد کوکسيديوز خودداری نمائيد.

 
زمان پرهيز از مصرف:
5 روز قبل از کشتار مصرف اين دارو را قطع نمائيد.

 
شرايط نگهداری:
در محل خشک و خنک و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداری شود.

 
بسته بندي:
کيسه هاي 5 کيلوگرمي