محلول خوراکی کلستین سولفات 2000000 واحد بین المللی
تركيب: هر ميلي ليتر از فرآورده حاوي 2 ميليون واحد بين المللي كليستين سولفات مي باشد.
مكانيسم اثر:
كليستين آنتي بيوتيكي از دسته پلي ميكسين ها است. مكانيسم اثر پلي ميكسين ها هنوز دقيقا شناخته نشده است. در هر حال مشخص شده است كه با تاثير روي غشاء باكتري و تغيير در قابليت نفوذپذيري آن سبب مرگ سريع باكتري مي شود. كليستين برخلاف بسياري از آنتي بيوتيك ها كه فقط در طي رشد باكتري عمل مي كنند هم در مرحله فعاليت و هم در مرحله سكون باكتري موثر است. مقاومت در برابر كليستين به ندرت اتفاق مي افتد وكليستين به دنبال تجويز خوراكي جذب رو ده اي ندارد.
موارد مصرف:
براي پيشگيري و درمان عفونت هاي گوارشي ناشي از اشريشيا كلي، سالمونلا و ساير عفونت هاي به وجود آمده توسط باكتري هاي حساس به كليستين در طيور.
مقدار و نحوه مصرف:
طيور: 75000 واحد به ازاي هر كيلوگرم در هر روز به مدت 3 روز در آب آشاميدني برابر با 150 تا 350 ميلي ليتر محلول در هر 1000 ليترآب آشاميدني به مدت 3 روز
گوساله و بره : 50000 واحد به ازاي هر كيلوگرم در هر 12 ساعت در آب آشاميدني يا مخلوط با غذاي تكميلي دوران شيرخوارگي معادل با 0.25 ميلي ليتر از محلول به ازاي 10 كيلوگرم وزن زنده دو بار در روز به مدت 4-3 روز متوالي
شرايط نگهداري:
دور از تابش مستقيم نور و زير دماي 25 درجه سلسيوس نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت و مازاد كشتارگاهي : 7 روز
طيور گوشتي : 2 روز
تداخل دارويي:
تجويز هم زمان با كاتيون ها وآمونيوم چهارتايي تداخل دارد.
موارد احتياط : دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.
بسته بندي: ظروف پلي اتيلني يك ليتري‌