محلول استریل تزریقی کلوپروستنول سدیم
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي 263 ميكرو گرم كلوپروستنول سديم مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
پروستا گلندين ها در سيستم تناسلي اعمال زير را انجام مي دهند:‌
تخمك گذاري، تحليل جسم زرد، تحريكات و انقباضات رحم، دفع غشاهاي جنيني، انتقال گامت ها، سقط جنين و حركت اسپرم در دستگاه تناسلي جنسي نر و ماده. پروستا گلندين ها از اسيد آراشيدونيك آزاد كه توسط فعاليت آنزيم فسفوليپاز‌A  متصل به غشا سلولي ساخته مي شود، توليد مي گردند. پس از رها شدن اسيد آراشيدونيك حداقل در دو مسير آنزيمي اكسيده مي گردد.‌
مسيري كه توسط سيكلواكسيژناز كاتاليزه مي شود منجر به توليد پروستاگلندين و ترومبوكسان مي گردد. پروستاگلندين ها در درجه اول به خاطر اثر لوتئوليتيكي شان مورداستفاده قرار مي گيرند.‌‌  PGF2α باعث تحليل جسم زرد فعال و كاهش سريع در توليد پروژسترون مي شود. لوتئوليز منجر به رشد فوليكول و برگشت به فحلي يا تخمك گذاري طبيعي مي شود. فحلي در گاو 4-2 روز و در ماديان 5-2 روز بعد از تحليل جسم زرد اتفاق مي افتد. مكانيسم دقيق اثر لوتئوليزي پروستاگلندين مشخص نيست ولي ممكن است به تغييرات جريان خون در عروق رحمي و تخمداني، مهار پاسخ تخمدان به گنادوتروفين يا تحريك آنزيم هاي كاتاليتيكي مربوط  باشد.‌
كلوپروستنول پس از تزريق به روش عضلاني سريعاً در بدن پخش مي شود.‌
در گاو حداكثر ميزان بافتي آن 30 دقيقه پس از تزريق به وجود مي آيد.
پروستاگلندين ها سريعاً توسط آنزيم هاي موجود در ريه، كبد، كليه ها متابوليزه مي شوند. تنها در صورتي كه شبكه عروقي خاصي جهت اتصال موضعي آنها وجود داشته باشد همانند يك هورمون كلاسيك عمل مي نمايند. كلوپروستنول از طريق كليه و صفرا دفع مي شود. در گاو نيمه عمر آن 1.6 ساعت مي باشد و در مدت 24 ساعت غلظت كلوپروستنول در محل تزريق به كمترين مقدار خود مي رسد.‌
موارد مصرف:
كلوپروستنول در درمان گاو در موارد زير كاربرد دارد:‌
– كيست‌ لوتئال‌
– موارد فحلي آرام و خاموش    silent heat
– القاء زايمان‌
– خاتمه دادن به آبستني ناخواسته طبيعي‌
– خاتمه دادن به آبستني غيرطبيعي (شامل جنين موميايي شده، آب آوردگي غشاي جنيني)
– آندومتريت مزمن، پيومترا، جفت ماندگي‌
– هم زمان سازي سيكل فحلي‌
در ماديان در موارد ذيل كاربرد دارد:‌
– موارد فحلي آرام و خاموش silent heat
– دي استروس طولاني‌
– آبستني كاذب‌
– آنستروس وابسته به شيرواري‌
– ايجاد سقط جنين قبلي از روز 45 آبستني‌
اين دارو به روش عضلاني تزريق مي گردد.‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
در گاو براي درمان پيومتر، فتوس هاي موميايي شده، تشخيص فحلي خاموش، ايجاد سقط جنين به ميزان 500 ميكروگرم (2 ميلي ليتر) از دارو به صورت تزريق داخل  عضلاني تجويز مي شود.‌
از اين دارو براي همزمان كردن فحلي در گاو به طرق زير استفاده مي شود:‌
الف – روش تك تزريقي : بعد از تعيين بالغ بودن جسم زرد و اطمينان از عدم آبستني مقدار 2 ميلي ليتر از دارو تزريق مي شود و در عرض 5-2 روز فحلي مشاهده خواهد شد و مي توان 72 ساعت بعد از تزريق گاو را تلقيح نمود و براي اطمينان بيشتر 96 ساعت بعد نيز مي توان تلقيح دوم را انجام داد.‌
ب – روش دو تزريقي : بعد از تعيين بالغ بودن جسم زرد و اطمينان از عدم آبستني مقدار 2 ميلي ليتر از دارو تزريق مي شود و همين مقدار نيز 11 روز بعد تكرار مي شود و فحلي 5-2 روز بعد از تزريق دوم مشاهده خواهد شد و مراحل تلقيح نيز مثل روش تك تزريقي مي باشد.‌
در اسب براي ايجاد سقط جنين در مدت 12 روز بعد از تلقيح مقدار 100 ميكرو گرم (0.5 ميلي ليتر) به صورت عضلاني تجويز مي گردد و تا 8-7 روز بعد از اتمام فحلي موثر خواهد بود. ماديان 5 روز بعد از تزريق فحل خواهد شد.‌
در گوسفند و بز:‌
براي القاء زايمان مقدار 125-62.5 ميكروگرم (0.5-0.25 ميلي ليتر) به صورت عضلاني تجويز مي گردد.‌
موارد منع مصرف دارو:‌
– در حيوانات آبستن‌
– در حيوانات مبتلا به پيومتر در صورتي كه گردن رحم بسته باشد.
– از تزريق وريدي اين دارو اجتناب شود.
– در ماديان هاي دچار نارسايي هاي حاد يا تحت حاد سيستم گوارشي يا تنفسي مصرف نشود.
شرايط نگهداري:
دارو در دماي 25- 15 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت: 4 روز پس از آخرين تزريق
شير: 10 ساعت پس از آخرين تزريق‌
موارد احتياط:
به دليل اين كه اين دارو از طريق پوست و به آساني جذب مي شود لذا زنان باردار و افراد مبتلا به آسم بايد از تماس با اين دارو خودداري كنند چون كلوپروستنول باعث سقط جنين يا تنگي نفس حاد مي شود. در مواقع تماس با اين دارو موضع تماس بايد فوراً با آب و صابون شسته شود.‌
بسته بندي:
ويال 10 ميلي ليتري‌