دسته دارويي: آنتي بيوتيك داخلي پستاني دوره شيرواري

 
تركيبات: هر سرنگ 8 گرمي حاوي 75 ميلي گرم سفكينوم است. سفكينوم يك سفالوسپورين نسل چهارم با خاصيت باكتري كشي و مقاوم به پني سيليناز و بتا-لاكتاماز مي باشد. اين آنتي بيوتيك طيف اثر گسترده اي دارد و با جلوگيري از ساخت ديواره سلولي موجب مرگ سلول باكتري مي شود.

 
موارد مصرف: جهت درمان ورم پستان باليني ناشي از استافيلوكوكوس اورئوس، استرپتوكوكوس يوبريس، استرپتوكوكوس ديسگالاكتيه، اشريشياكولاي و ساير انتروباكترياسه حساس به سفكينوم در گاوهاي شيروار

 
مقدار مصرف: 3 عدد سرنگ هر 12 ساعت يكبار

 
منع مصرف: در حيواناتي با سابقه حساسيت به سفالوسپورين ها و يا پني سيلين ها تجويز نگردد.

 
دوره پرهيز از مصرف:

 

گوشت: 2 روز

 

شير: 8 دوشش (3 روز)

 
نگهداري: در دماي كمتر از 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

 
بسته بندي: جعبه حاوي 15 عدد سرنگ 8 گرمي