تركيب: هر كيلو گرم حاوي 250 گرم كلوپيدول مي باشد.

 

مكانيسم عمل: كلوپيدول مانع از متابوليسم انرژي در سيستم سيتوكرم اكسيداز كوكسيدياها مي‌گردد. كلوپيدول يك كوكسيديواستات وسيع الطيف مي باشد كه با اثر روي اسپوروزوآيت هاي داخل سلولي در حيوان ميزبان از توسعه و رشد نسل اول شيزونت ها جلوگيري مي نمايد.

از آنجايي كه اين دارو تنها برروي مرحله اسپوروزآيت ايمريا موثر مي باشد. بنابراين اگر طيور ابتدا در معرض اووسيت ايمريا قرار گرفته باشند و سپس دارو داده شود كلوپيدول تاثيري نداشته و ارزش درماني ندارد.

طيف اثر:كلوپيدول در پيشگيري از كوكسيدوز ناشي از آيمرياهاي مختلف از جمله ايمريائنلا، ايمريانكاتريكس، ايمر یابرونتي، ايمرياماگزيماو آيمر آسرولينا موثراست.

كارايي: نتايج حاصل از آزمايشات انجام شده نشان مي دهد كه در پرندگاني كه جيره غذايي حاوي كلوپيدول دريافت مي‌دارند . در مقايسه با گروه كنترل ، اضافه وزن معني داري مشاهده مي‌شود.

موارد مصرف:  كلوپيدول به عنوان داروي پيشگيري كننده از بيماري كوكسيديوز در جوجه‌هاي گوشتي براي تمام دوره پرورش، پولتهاي تخمگذار، مادر( تا سن 16 هفتگي) خرگوش و پرندگاني مانند كبك و قرقاول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.)پودر مخلوط در دان(

ميزان و طريقه مصرف:طيور، كبك، قرقاول 500 گرم از كلوپيدول 25 درصد را در هر تن دان مصرفي اضافه نماييد. خرگوش 800 گرم از كلوپيدول 25 درصد را در هر تن غذا اضافه نماييد.

براي به دست آوردن مخلوط يكنواخت ابتدا بايد مقدار توصيه شده دارو  را با 25-20 كيلوگرم از غذاي آماده شده مخلوط و سپس با يك تن غذا مخلوط نماييد.

موارد عدم مصرف: اين دارو نبايد در مرغان تخمگذار و مادر بالاي 16 هفته مصرف گردد.

موارد احتياط: دور از دسترس اطفال نگهداري شود. در موقع مخلوط كردن دارو از استنشاق ذرات و تماس آن با چشم جلوگيري نماييد. بعد از استفاده درب كيسه ها را محكم ببنديد.

تداخل دارويي: كلوپيدول نبايد با هر نوع ماده ديگري كه داراي اثرات مشابه مي باشد مخلوط گردد.

اثرات جانبي: تجويز بيش از اندازه توصيه شده دارو ممكن است موجب بروز بي اشتهايي در حيوانات گردد.

شرايط نگهداري: دارو بايد در جاي خشك و خنك ( پايين تر از 25 درجه سانتي گراد ) نگهداري شود.

زمان پرهيز  از مصرف: 5 روز قبل از كشتار بايد دارو از جيره غذايي حيوانات حذف شود. اين زمان در مورد قرقاول و كبك هفت روز مي باشد.

بسته بندي: بسته هاي يك كيلوگرمي – پاكت هاي 5 كيلوگرمي