دسته دارويي: ضد انگل پارانيل

شكل دارو: سوسپانسيون انگل

تركيب دارو:هر ميلي ليتر حاوي 75 ميلي گرم مبندازول و 375/54 ميل گرم كلوزانتل سديم ( معادل 50 ميلي گرم كلوزانتل) مي باشد.

تعريف: پارانيل محصول سنتيتیك مي باشد كه روي انواع مختلف ترماتودهها، نماتودها، سستودها ومراحل لاروي برخي بندپايان در گوسفند عمل مي‌نمايد.

موارد مصرف:

نماتودها : مانند كرم‌هاي ريه ،كرم‌هاي معده ؛ كرم‌هاي روده

ترماتودها : فاسيلولاهپاتيكا ؛فاسيلوژيگانتيكا

سستودها: مونينزيا

بندپايان: اوستروساويس

موارد منع مصرف: جهت جلوگيري از ايجاد واكنش هاي سمي، با تركيبات حاوي كلراين ( مثل حشره كش‌ها) نبايد به طور همزمان مصرف گردد.

مقدار و روش  مصرف: پس از تكان دادن كامل بطري، سوسپانسيون پارانيل را با دستگاه شربت‌ خوران به گوسفند و بره بخورانيد.

15 ميلي گرم مبندازول و 10 ميلي گرم كلوزانتل به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن گوسفند و بره توصيه مي‌شود يا به عبارت ديگر 1 ميلي ليتر سوسپانسيون پارانيل به ازاء هر 5 كيلوگرم وزن بدن.

مقدار و روش  مصرف: پس از تكان دادن كامل بطري، سوسپانسيون پارانيل را با دستگاه شربت ‌خوران به گوسفند و بره بخورانيد.

15 ميلي گرم مبندازول و 10 ميلي گرم كلوزانتل به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن گوسفند و بره توصيه مي‌شود يا به عبارت ديگر 1 ميلي ليتر سوسپانسيون پارانيل به ازاء هر 5 كيلوگرم وزن بدن.

نكات قابل توجه:قبل از مصرف بطري را به خوبي تكان دهيد.

دارو براساس وزن دقيق دام و مطابق با دوز توصيه شده مصرف گردد.

دارو بايد زير نظر پزشك مصرف گردد.

در صورت آلوده شدن پوست و چشم به دارو مي بايست موضع سريعاً با آب شستشو شود.

دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

در دوز درماني سوسپانسيون پارانيل سمي نبوده و هيچگونه اثرات جانبي را ايجاد نمي نمايد.

دارو مي‌تواند براي حيوانات آبستن و حتي  در طول دوره جفتگيري مصرف گردد.

زمان پرهيز از مصرف: 28 روز از آخرين نوبت تجويز دارو.

شرايط نگهداري: دارو بايد در جاي خشك و خنك ( پايين تر از 25 درجه سانتي گراد ) نگهداري شود.

بسته بندي: بطري 1 ليتري