شکل دارویی : اسپری

 

دسته دارويي: آنتي بيوتيك

موارد مصرف:اين دارو براي درمان عفونت‌هاي ناشي از انواع باكتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي بسيار موثر است و بيشتر براي عفونت‌هاي جلدي بخصوص عفونت‌هاي استافيلوكوكي و استرپتوكوكي و عفونت‌هاي ثانوي مثل درماتيت‌هاي انگلي توصيه شده است.

مكانيسم اثر: كلرتتراسايكلين آنتي بيوتيك وسيع الطيفي است كه با اتصال به تحت واحد S30 ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي‌كند ( باكتريواستاتيك) و برروي باكتري هاي هوازي و بي هوازي گرم مثبت مانند استافيلوكوك، استرپتوكوك و گرم منفي نظير پاستورلا، هموفيلوس وهمچنين مايكوپلاسما، ريكتريا، كلاميديا،و اسپیروكت ها و بعضي پروتوزآها موثر مي باشد.

عوارض جانبی: ندارد

بسته بندی : اسپری

شرايط نگهداري:دور از تابش نور و در دماي 10 تا 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود.