دسته دارويي: اسفنج آزادكننده هورمون پروژسترون

تركيبات:هر اسفنج حاوي 20 ميلي گرم كرونولون ( فلو ژستون استات) مي باشد.

 موارد مصرف: كرونوجست يك اسفنج داخل واژن مخصوص گوسفند و بز و آغشته به كرونولون ميكرونيزه ( فلوژستون استات) مي باشد. كرونولون يك پروژستاژن سنتيك است. پس از تعبيه اسفنج درون واژن ، كرونولون به صورت كنترل شده و تدريجي آزاد شده و از مخاط واژن جذب مي‌گردد.

در گوسفند و بزهاي ماده ، كرونوجست سي – آر به همراه هورمون PMSGجهت موارد ذيل استفاده مي‌گردد:

همزمان سازي فحلي وتخمك گذاري در طي فصل توليد مثل

فعال نمودن تخمدان ها و همزمان سازي فحلي و تخمك گذاري خارج از فصل توليد مثل

مقدار و روش مصرف:  صرفنظر از نژاد وزن بدن و فصل ، فقط يك عدد اسفنج براي هر ميش يا بز مورد نياز مي باشد. اسفنج را با استفاده از اپليكاتور مخصوص، وارد واژن نموده و 14 -12 روز بعد آن را خارج كنيد. به منظور كسب نتايج بهتر و همزمان سازي تخمك گذاري لازم است در زمان خارج ساختن اسفنج ، هورمون PMSGرا به صورت عضلاني به حيوانات تزريق نماييد. برنامه اسفنج گذاري و تزريق PMSGبه شرح ذيل مي باشد:

گوسفند:

اسفنج گذاري

خروج اسفنج

مقدار فوليكول (PMSG)

تلقيح مصنوعي

ميش ها و بره ميش‌ها طي فصل توليد مثل

روز صفر

روز 14

600-400 واحد

تلقيح: 56-52 ساعت پس از خروج اسفنج

جفت‌گيري: 48 ساعت پس از خروج اسفنج

ميش ها خارج از فصل توليد مثل

روز صفر

روز 14

750-400 واحد

تلقيح: 56-52 ساعت پس از خروج اسفنج

جفت‌گيري: 48 ساعت پس از خروج اسفنج

بره ميش ها خارج از فصل توليد مثل

روز صفر

روز 14

600-400 واحد

تلقيح: 56-52 ساعت پس از خروج اسفنج

جفت‌گيري: 48 ساعت پس از خروج اسفنج

بز:

اسفنج گذاري

تزريق پروستاگلاندين

خروج اسفنج

مقدار فوليكول (PMSG)

تلقيح مصنوعي

طي فصل توليد مثل

روز صفر

روز 10

روز 12

700/-400

تلقيح: 43 ساعت پس از خروج اسفنج

جفت‌گيري: 36 ساعت پس از خروج اسفنج

خارج فصل توليد مثل

روز صفر

روز 10

روز 12

700/-500

تلقيح: 43 ساعت پس از خروج اسفنج

جفت‌گيري: 36 ساعت پس از خروج اسفنج

در بزهاي ماده توصيه مي‌شود مقدار هورمون  PMSG‌براساس مقدار توليد شير روزانه محاسبه گردد:

مقدار فوليكول(PMSG)

ميزان توليد شير

وضعيت توليد مثل

400 واحد

>5/3 ليتر / روز

طي فصل توليد

500واحد

<5/3 ليتر / روز

600واحد

>5/3 ليتر / روز

دوره Transitional( فاصله بين فصل توليد مثل و فصل آنستروس)

600واحد

<5/3 ليتر / روز

600واحد

>5/3 ليتر / روز

خارج فصل توليد مثل

700واحد

<5/3 ليتر / روز

موارد احتياط:

* هنگام استفاده از دستكش استفاده نماييد.

* خانم هاي باردار از تماس و كار با اين محصول خودداري كنند.

* در صورت تماس اسفنج با پوست، موضع را با آب و صابون بشوييد.

منع مصرف: در حيوانات آبستن مصرف نشود.

دوره پرهيز از مصرف :

گوسفند:2 روز پس از خارج ساختن اسفنج

شير:ندارد.

شرايط نگهداري : در دماي كمتر از 25 درجه سانتي‌گراد  و در پاكت اصلي نگهداري شود.

بسته بندي: پاكت حاوي 25 عدد اسفنج

4 پستانك را با دستمال آغشته به ماده ضدعفوني كننده، كه همراه با هر سرنگ دارو ارائه مي‌شود ، به خوبي ضدعفوني نماييد. سپس تمامي محتويات يك سرنگ را به آرامي به درون كانال سرپستانك تزريق نماييد.

مقدار مصرف:1 عدد سرنگ در هر كارتيه

منع مصرف : ندارد.

دوره پرهيز از مصرف :

گوشت:ندارد.

شير:9 دوشش ( 3 روزه)

شرايط نگهداري : در دماي كمتر از 15-8 درجه سانتي‌گراد  و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي: جعبه حاوي 4 عدد سرنگ 3 گرمي به همراه 4 عدد دستمال ضد عفوني كننده