پرمیکس گرانوله  مادورامایسین آمونیوم
شکل دارویی : پرمیکس گرانوله
ترکیب : هر كيلوگرم‌ يومامايسين‌ حاوی 10 گرم‌مادورامايسين‌ آمونيوم‌ میباشد.
موارد مصرف‌: يومامايسين‌ يك‌ كوكسيديواستات‌يونوفوره‌ گلیكوزيدی مونووالان‌ میباشد که به‌ دليل‌اختلال‌ درمتابوليسم‌ يونی اشكال‌ غيرجنسی ايمريا ها (E. tenella, E. maxima,E. necatrix, E. mivati, E. acervulina, E. brunetti)  اثرضدكوكسيديوزی خود را در طيور نشان‌ میدهد.يومامايسين‌ جهت‌ پيشگيری و كنترل‌ كوكسيديوز درجوجه‌های گوشتی ، پولت‌های جايگزين‌ و بوقلمون‌ توصيه‌ میگردد.
مقدار و روش‌ مصرف‌ :
يومامايسين‌ به‌ ميزان‌ 500گرم‌ در تن‌ پس‌ از مخلوط‌ نمودن‌ با تركيب‌ دان‌ درپولت‌های جايگزين‌ و طيور گوشتی (تا سن‌ 16هفتگی )و بوقلمون (‌ تا سن‌ 12 هفتگی )‌مصرف‌ میگردد.
مصرف‌ يومامايسين‌ با دو برنامه‌ ذيل‌ توصيه‌ میشود:
1- Full Program: از روز 1 دوره‌ پرورش‌ تا 5 روزپيش‌ از كشتار
2-  Shuttle Program: 21-  28 روز متوالی در هردوره‌ پرورش‌ تا 5 روز پيش‌ از كشتار
موارد منع‌ مصرف‌ :
در اسب‌ و ساير تك ‌سمیها مصرف‌ نگردد.
از مصرف‌ در طيور در حال‌ تخمگذاری اجتناب‌ گردد.
از تجويز تيامولين‌ در طول‌ زمان‌ اضافه‌ نمودن‌يومامايسين‌ به‌ دان‌ طيور، 7 روز قبل‌ و بعد از مصرف‌ آن‌خودداری گردد.
در طول‌ دوره‌ پرورش‌ (به‌ جز زمان‌ درمان‌ با يومامايسين‌)میتوان‌ از كوكسيديواستات‌های ديگر استفاده‌ نمود.
با ساير كوكسيديو استات ها مخلوط نشود.
نكات‌ قابل‌ توجه‌ :
يومامايسين‌ با تكنولوژی خاص‌  Micro Granulationتوسط‌ شركت‌ Huvepharma بلغارستان‌ توليد میگردد.
 يومامايسين‌ در مراحل‌ مختلف‌ تهيه‌ پلت‌ و در تركيب‌ بامواد موجود در خوراك‌ به‌ صورت‌ مخلوط‌ در دان‌ پايدارمیباشد.
در صورت مصرف بیش از میزان توصیه شده سبب کاهش رشد و مسمومیت ( کاهش اشتها، لرزش، فلجی اعضا و مرگ) می گردد.
دارو در دسترس ساير حيوانات اهلي و وحشي قرار نگيرد.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌ : 5 روز پيش‌ از كشتار
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: كيسه‌های چند لايه‌ آلومينيومی 5 و 25 کیلوگرمی