ویرجینیامایسین10%
پودر مخلوط با خوراک
دسته دارویی : آنتی بیوتیک(گلیکوپپتید)
ترکیب : هر کیلوگرم حاوی:
ویرجینیامایسین 100 گرم
موارد مصرف :
ویرجینیامایسین عمدتاٌ بر باکتریهای گرم مثبت هوازی و غیر هوازی نظیر کلستریدیوم پرفرینجنس موثر می باشد. این دارو جهت پیشگیری و درمان آنتریت نکروتیک کلستریدیایی بکار می رود.
مکانیسم اثر:
1- ویرجینیامایسین به طور اختصاصی بر روی باکتریهای گرم مثبت اثر دارد،این دارو تعادل جدیدی در فلورمیکروبی روده ها ایجاد می نماید، این عمل با جلوگیری از سنتز پروتئین در داخل پیکرمیکروبهایی که با تکثیر آنها جدار روده ضخیم گشته، انجام میشود ، بدین ترتیب جدار روده به حال عادی برگشته و جذب مواد غذایی بهتر و بیشتر انجام می گیرد و ضریب تبدیل مواد غذایی نیز کاهش می یابد.
2- ویرجینیامایسین سبب کاهش تولید اسید لاکتیک، اسیدهای چرب فرار ،آمونیاک و آمینها توسط باکتریهاشده و در نتیجه از اثرات سمی آنها می کاهد.
3- با کند نمودن حرکات روده ها موجب افزایش جذب پروتئین ،چربی و کربوهیدراتها می گردد.
مقدار و روش مصرف :
طیور: 200 گرم در یک تن خوراک در تمام طول دوره پرورش.
توجه: پریمیکس ویرجینیامایسین باید کاملاٌ با خوراک مخلوط شود. برای این منظور مقدار توصیه شده را ابتدا در 5 کیلوگرم سپس در 50 کیلوگرم مخلوط کرده آن را به یک تن خوراک اضافه نمایید.
زمان پرهیز از مصرف : نیاز به قطع دارو قبل از کشتار نیست.
احتیاط :
از مصرف در طیور تخمگذاری که محصول آنها مصرف انسانی دارد،خودداری گردد.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  200 گرم