محلول استریل تزریقی گنادورلین
تركيب:
هر ميلي ليتر از دارو حاوي 5 ميكرو گرم ماده آلارلين استات (لوليبرين آ) مي باشد.  ‌
مكانيسم اثر:
اين دارو از طريق گردش خون وريدي باب به هيپوفيز منتقل مي گردد و در بخش قدامي اين غده باعث افزايش ترشح گنادوتروپين هاي تحريك كننده فوليكول و محرك تشكيل جسم زرد در جنس ماده و اسپرماتوژنز در جنس نر مي گردد. زمان شروع اثر اين دارو حدود 2 ساعت و نيمه عمر آن كمتر از 3 ساعت مي باشد در اين مدت پپتيدها به اسيدهاي آمينه تجزيه شده و از بافت دفع مي گردند.‌
موارد مصرف: ‌
گاو ماده:‌
– نارسايي باروري با منشاء تخمداني‌
– در آخرين مرحله برنامه همزماني فحلي به همراه پروستاگلاندين αF2 به منظور كنترل دقيق زمان تخمك گذاري‌
– كيست فوليكولي همراه يا بدون علايم‌
– تاخير در تخمك گذاري‌
– تحليل فوليكولي تخمدان ‌
– افزايش ميزان باروري‌
– پيشگيري از نارسايي باروري توسط ايجاد سريع تر اولين فحلي آشكار (به خصوص بعد از زايمان)‌
ماديان:‌
– تغييرات كيستيك تخمدان ها همراه يا بدون بروز علايم فحلي‌
– عدم بروز فحلي در ماديان غير سيكليك‌
– تحريك تخمك گذاري‌
– اطمينان بيشتر از همزماني تخمك گذاري و كشش توسط سيلمي‌
– افزايش ميزان باروري در فحلي هاي طولاني و نامنظم‌
گوسفندان:‌
– هم زماني اوولاسيون‌
– تحريك عملكرد جنسي‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
اين دارو به صورت عضلاني مورد استفاده قرار مي گيرد.‌
گاو: 5 ميلي ليتر
ماديان: 10ميلي ليتر
گوسفند: 5 ميلي ليتر
شرايط نگهداري:
در دماي بين 15-8 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.   ‌
زمان پرهيز از مصرف:
 به دليل تشابه اين دارو با تركيب  آزاد كننده هاي طبيعي  گنادوتروپين ها در بدن كه از هيپوتالاموس حيوانات ترشح مي شود و با توجه به زمان متابوليزاسيون آن در بدن زمان پرهيز از مصرف شير و گوشت مطرح نمي باشد.‌
بسته بندي:
ويال هاي 10 ميلي ليتري