دسته دارويي: واکسن
شکل دارويي: سوسپانسيون تزريقي
ترکيب: کشت ويروس فيکس شده Rabic، سويه پاستورVP13، در تيره ياخته ای BHK21 و غيرفعال شده با Betapropiolactone، جذب شده در Aluminium hydroxide، با حداقل غلظت یک  IU  در هر دوز
بيماری هاری در سگ و ساير حيوانات سه مرحله دارد. اولين مرحله شامل يک دوره 1 تا 3 روزه است که با تغيير رفتاری در حيوان مشخص شده و به عنوان مرحله مقدماتي (Prodromal) شناخته مي شود.
مرحله بعدی دوره تحريک است که 3 تا 4 روز طول مي کشد. اين مرحله معمولا به عنوان هاری خشمگين نيز ناميده شده زيرا حيوان بسيار فعال بوده، شديدا به محرک های خارجي واکنش نشان داده و هر شي ء متحرک اطراف خود را گاز مي گيرد.
سومين مرحله نيز مرحله فلجي است که در آن به نورون های حرکتي آسيب مي رسد. همچنين به دليل فلجي اندام خلفي ناهماهنگي در عضلات هنگام راه رفتن و به دليل فلجي عضله های صورت و حلق  مشکل در عمل بلع مشاهده مي گردد. در نهايت مرگ نيز به دليل توقف تنفس اتفاق مي افتد.
در سال های اخير (2004 به بعد) نشانه ای جديد از هاری در روباه های مبتلا مشاهده شده است. در اوايل مرحله مقدماتي، روباه های مبتلا هوشياری خود نسبت به محيط را از دست داده و به محل اسکان انسان ها مراجعه و مانند حيوانات اهلي رفتار مي کنند. در اين حالت حيوانات مبتلا بسيار خطرناک مي باشند زيرا بزاق و مواد دفعي آن ها حاوی ويروس بوده و بيماريزايي آن ها غيرقابل پيش بيني است.
مکانيسم عمل: واکسن هاری از طريق القاء يک پاسخ ايمني فعال موجب برانگيختن سيستم ايمني مي شود. توليد آنتي بادي های اختصاصي حدود چند روز به طول مي انجامد.
موارد مصرف: ايمني سازی سگ، گربه، گاو، گوسفند و اسب عليه هاری
احتياطات: در هنگام واکسيناسيون حيوان بايد در شرايط مناسب بهداشتي بوده و عاری از هرگونه بيماری باشد. همچنين بايد از وارد کردن هرگونه استرس به حيوان خودداری نمود تا بهترين پاسخ ايمني به دست آيد.
مقدار و روش مصرف:
تزريق داخل عضلاني يا زيرپوستي به ميزان 1 ميلي ليتر برای هريک از گونه های ذکر شده.
قبل از تزريق، ويال به خوبي تکان داده شود تا سوسپانسيون يکنواختي به دست آيد.
در اولين واکسيناسيون (شروع از سه ماهگي) دو تزريق به فاصله 15 روز بايد انجام گيرد. چنان چه حيوانات قبل از 12 هفتگي واکسينه شده اند، بايد در 12 هفتگي دوباره واکسينه شوند.
دوز يادآور هرسال تزريق شود.
شرايط نگه داری:
در يخچال و در دمای بين 2 تا 8 درجه سانتی گراد، دور از نور نگه داری شود.
بسته بندی: بسته های حاوی 10 ويال 1 ميلي ليتری، بسته های حاوی 1 ويال 10 ميلي ليتری