محتویات:  واکسن زنده لیوفیلیزه بر علیه فرم خیلی حاد بیماری گامبورو که هر دوز آن حاوی  102EID50 سویه 228E  ویروس بیماری بورس عفونی ماکیان می باشد.

 

 

روش مصرف:  آشامیدنی در گله های گوشتی که مادران آنها با واکسن کشته واکسینه شده اند، واکسن را می توان در سن 14 تا 17 روزگی تجویز نمود.
در گله های پولتی که مادران آنها با واکسن کشته واکسینه شده اند، واکسن را می توان در سن 21 تا 28 روزگی تجویز نمود.

 

 

دوره پرهیز از مصرف:  ندارد

 

 

تداخل با واکسنها و داروهای دیگر:  ندارد

 
شرایط نگهداری:  در دمای2 تا 8 درجه سانتیگراد و بدور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی:  ویالهای 1000 و 2500 دوزی در جعبه هایی که حاوی 10 ویال واکسن می باشند.