محاسبه تعداد دانخوری در مرغداری (تراف) : همان طور که در قسمت اول این مقاله عرض شد؛ محاسبه تعداد دانخوری در مرغداری ها دارای اهمیت می باشد. در بخش دوم ما سعی می کنیم که در مورد دانخوری های ثانویه و محاسبه تعداد دانخوری ثانویه در مرغداری ها صحبت کنیم.

منظور از دانخوری ثانویه یا secondary چیست؟ در قسمت اول مقاله محاسبه تعداد دانخوری در مرغداری متذکر شدیم که از روز ۱۰ پرورشی می بایستی که به تدریج دانخوری های اولیه از سالن خارج شوند و به جای آنها دانخوری های دیگری جانشین شوند. دانخوری های ثانویه به آن دسته از دانخوری ها گفته می شود که از نظر اندازه و حجم میتواند تکافوی پرنده های با جثه بزرگ تر باشند. به طوری که در اغلب موارد و تا زمان رسیدن به کشتار، این دانخوری ها در سالن باقی می مانند و وظیفه خوراک دهی به گله را بر عهده دارند.

تقسیم بندی دانخوری های ثانویه چگونه است؟ دانخوری ها را میتوان بر اساس شکل و یا بر اساس مکانیسم کارکردی آنها تقسیم بندی کرد.

تقسیم بندی دانخوری های ثانویه بر اساس مکانیسم کارکرد آنها: در این روش دانخوری ها به دو گروه دانخوری دستی یا Handle feeder و دانخوری خودکار  (اتوماتیک ) یا Automatic feeders تقسیم بندی می شوند

آشنایی با انواع دانخوری های دستی یا Handle Fedder :

دانخوری دستی خود به دو گروه دانخوری ناودانی (تراف) یا Handle trough feeder  و دانخوری بشقابی (سطلی) یا Handle pan Feeders تقسیم بندی می شود.

نحوه محاسبه تعداد دانخوری در مرغداری

آشنایی با دانخوری دستی ناودانی یا تراف:

همان طور که از اسم آن پیداست . این نوع دانخوری ها به شکل ناودان می باشند و جنس آن از گالوانیزه می باشند . دانخوری ناودانی در اکثر موارد به طول ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی متر ساخته می شود و برای اینکه مرغ ها وارد دانخوری نشوند در قسمت بالای آن میله گردان نصب می شود و یا اینکه قسمت بالای دانخوری به صورت شبکه ساخته می شود. همان طور که گفتیم طول این دانخوری ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی متر می باشد اما عمق و عرض آنها با توجه به سن پرندگان تغییر پیدا می کند. به عنوان مثال عمق دانخوری ها برای مرغ های جوان و بالغ به ترتیب ۸ و ۱۲ سانتی متر در نظر گرفته میشود.

نحوه محاسبه تعداد دانخوری در مرغداری

محاسبه تعداد دانخوری دستی یا تراف مورد نیاز برای مرغداری:

برای محاسبه تعداد دانخوری دستی یا تراف مورد نیاز باید از جدول شماره یک بهره بگیریم. در این جدول طول یا فضای دانخوری مورد نیاز برای  هر قطعه پرنده با توجه به سن ، جنس و سویه پرنده آورده شده است. به عنوان مثال هر قطعه طیور گوشتی نیازمند ۵ الی ۷ سانتی متر (متوسط ۶ سانتی متر) از طول یک دانخوری می باشند. از سوی دیگر در صورت استفاده از تراف یا دانخوری ناودانی باید دو طرف آن را در حکم فضای مفید در نظر بگیریم. (اگر دقت کنید در برخی از گله های مادر طول دانخوری در مقایسه با گله های تخم گذار بیشتر در نظر گرفته شده است که با علامت ** مشخص شده اند. چراکه این دسته از طیور در محدودیت غذایی به سر می برند و به این دلیل پرندگان باید بتوانند هم زمان دان بخورند)

حال تعداد دانخوری تراف یا دانخوری ناودانی مورد نیاز برای یک مرغداری گوشتی ۲۰ هزار قطعه ای را محاسبه می کنیم. ( با این فرض که طول هر عدد دانخوری ۱۵۰ سانتی متر باشد)

۱-برای محاسبه تعداد دانخوری در مرغداری ، ابتدا به جدول شماره یک نگاه می کنیم. در این جدول  برای هر قطعه جوجه گوشتی ۵ الی ۷ سانتی متر و به طور متوسط ۶ سانتی متر پیشنهاد شده است. بنابراین با ضرب عدد ۲۰ هزار در ۶ سانتی متر به رقم ۱۲۰۰۰۰ سانتی متر می رسیم . یعنی اینکه ما برای کل سالن به ۱۲۰ هزار سانتی متر دانخوری ناودانی یا تراف نیازمندیم.

۱۲۰۰۰۰= ۶ ∗ ۲۰۰۰۰

از سوی دیگر طول هر عدد دانخوری ۱۵۰ سانتی متر در نظر گرفته است بنابراین می بایستی که عدد ۱۲۰۰۰۰ سانتی متر را به عدد ۱۵۰ تقسیم کنیم

۸۰۰ = ۱۵۰ ÷ ۱۲۰۰۰۰

اما همان طور که گفتیم ، هر دو طرف دانخوری تراف یا ناودانی را باید به عنوان فضای مفید در نظر بگیریم . در آن صورت با تقسیم عدد ۸۰۰ بر ۲ تعداد دانخوری های تراف یک متری مورد نیاز برای مرغداری بدست می آید که برابر با ۴۰۰ عدد می باشد.

نحوه محاسبه تعداد دانخوری در مرغداری

منبع : بخش اعظم این مقاله از کتاب ابزارها و ماشین آلات پرورش طیور الیف آقای حیدر زرقی تهیه شده است