پری بیوتیک چیست و چه نقشی در بهبود جذب مواد معدنی دارد؟ پری بیوتیک ها مواد خوارکی غیر قابل هضمی هستند که به جیره طیور افزوده می شوند و این مواد غیر قابل هضم از طریق تحریک رشد و یا فعالیت باکتری های مفید و یا از طریق مهار رشد برخی از باکتری ها در روده بزرگ تاثیرات مثبت خود را بر جای میگذارند. اینولین و الیگوفروکتوز (فروکتان های ذخیره ای) در بسیاری از گیاهان یافت می شوند اما بیشتر از ریشه کاسنی تلخ (cichorium intibus L) استحصال می شوند و دارای خاصیت پری بیوتیکی قدرتمندی هستند. اینولین پلیمیر خطی طویلی است که در ساختمان آن بیش از ۶۰ مولکول فرکتوز با پیوندهای بتا ۲ به ۱حضور دارند و به دلیل اینکه پیوندهای بین فروکتوز از نوع بتا می باشد در نتیجه توسط آنزیم های هاضم دستگاه گوارش تک معده ای ها هضم نمیشود . بنابراین این ماده به طور کامل در اختیار میکروفلورای روده قرار می گیرد تا به صورت انتخابی توسط باکتری های مولد اسید لاکتیک همچون بیفیدیوباکترها تخمیر شود که نتیجه آن مهار جمعیت باکتریهای بیماریزا می باشد. مهار این دسته از باکتری های بیماریزا میتواند منجر به بهبود وضعیت سلامتی پرنده شود.

یکی از تاثیرات بالقوه فروکتان های پری بیوتیکی این است که تاثیر مثبتی بر جذب مواد معدنی خوراک دارند مکانیسم تاثیر پری بیوتیک ها بر روی مواد معدنی می تواند پیچیده باشد به طوری که توصیفات زیر میتواند بیانگر مکانیسم تاثیر مثبت پری بیوتیک ها بر روی جذب مواد معدنی باشد:

پری بیوتیک و نقش آن در جذب مواد معدنی

پری بیوتیک چیست و چگونه در بهبود جذب مواد معدنی نقش دارند

۱- پری بیوتیک ها از طریق تحریک رشد باکتریهای پروبیوتیکی منجر به افزایش اسیدهای چرب کوتاه زنجیر میشوند. این اسیدهای چرب کوتاه زنجیر می توانند منجر به افزایش تکثیر سلول های آنتروسیت روده ای شوند. افزایش تکثیر این سلول ها نیر به نوبه خود منجر به افزایش سطح جذب روده می گردند

۲- پری بیوتیک ها میتوانند منجر به افزایش بیان پروتین باند شونده به کلسیم شوند.

۳- پری بیوتیک ها می توانند منجر به تحریک رشد باکتری های پروبیوتیکی شوند. این باکتری ها توانایی تولید آنزیم فیتاز را دارند که می تواند منجر به هیدرولیز فیتات شود

مطالعاتی که بر روی جوندگان صورت گرفته است نشان میدهد که فروکتان ها تاثیر مثبتی بر روی جذب مواد معدنی و به ویژه کلسیم و معدنی شدن استخوان دارند . ظفر و همکاران (۲۰۰۴) نیز بیان کردند که تاثیرات محافظتی پری بیوتیک های فروکتانی بر روی استخوان میتواند به دلیل افزایش جذب کلسیم، بهبود تعادل کلسیم و کاهش ترن اور کلسیم استخوانی باشد

سطور فوق به طور مختصر به سوال پری بیوتیک چیست پاسخ داده است. امید است مورد رضایت شما واقع شده باشد.