افرایش سنتز کتون بادی در حول حوش زایش چه دلیلی دارد؟ آیا افزایش سنتز کتون بادی یک مکانیسم طبیعی در گاوهای شیری است؟ در این مقاله کوتاه میخواهیم دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاوهای دوره انتقال را بررسی کنیم.

گاوهای شیری تغییرات فیزیولوژیکی زیادی را در حین انتقال از اواخر آبستنی به اوایل دوره شیردهی متحمل می شوند. محرک اصلی چنین تغییرات فیزیولوژیکی، اطمینان خاطر از تامین مواد مغذی کافی برای گوساله – چه قبل از تولد و چه بعد از تولد- میباشد. پس از زایمان، نیازهای گاو ماده به مواد مغذی فقط از طریق مصرف مواد خوراکی قابل تامین نمی باشد چراکه نرخ افزایش ماده خشک مصرفی در مقایسه با نرخ انرژی خارج شده از طریق شیر آهسته میباشد.  در نتیجه و در اغلب موارد گاوهای شیری پرتولید (امروزی) با چالش های متابولیکی بزرگی مواجه میشوند. همانگونه که در جدول ۱ نشان داده شده است نیاز گاوها به انرژی خالص شیردهی (NEl)  تقریباً در عرض یک شبانه روز و در شروع دوره شیردهی دو برابر می شود .

دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاو

جدول۱) محاسبه و مقایسه انرژی خالص لاکتاسیون مورد نیاز در گاوهای شیری(Dairy cows) و تلیسه ها (Heifer) در ۲روز مانده به زایش و ۲  روز پس از زایش بر اساس توصیه های NRC سال ۲۰۰۱ (فرض براین است که مقدار تولید شیر روزانه بر اساس شیر ۴ درصد چربی، برای گاو شیری و تلیسه به ترتیب ۲۵ و ۲۰کیلوگرم می باشد)

دلیل افزایش سنتز کتون بادی در گاو
حفظ قند خون برای سنتز لاکتوز شیر یکی از دلایل طبیعی افزایش سنتز کتون بادی ها است

این حقیقت که بسیاری از گاوها میتوانند با این گونه چالش ها بدون بروز مشکلی برخورد نمایند گویای این حقیقت است که آداپتاسیون های فیزیولوژیکی که لازمه حمایت از تولید شیر می باشند به عنوان جزیی از فاکتورهای ژنتیکی و توارثی مورد انتخاب گاوها قرار گرفته است. کمبود و نقصان انرژی که پس از  زایمان  در گاو دیده  میشود از طریق موبیلیزاسیون ذخایر بدنی و کاهش مصارف غیر ضروری گلوکز در بافت های غیر پستانی تامین میشود. آداپتاسیون متابولیکی از طریق یک سری تغیییرات جالب در الگوی هورمونی و تغییر در وضعیت پاسخ گویی[۱]  بافت های هدف به هورمون ها صورت می گیرد.  به عنوان مثال هورمون رشد (GH) در حول و حوش زایش و در اوایل دوره شیردهی افزایش مییابد که این امر منجر به افزایش پاسخ گویی بافت آدیپوز به سیگنال های لیپولیتیکی (علایم تجزیه کننده لیپیدی) همچون نوراپی نفرین می شود. نتیجه افزایش اسیدهای چرب غیر استریفیه خونی[۲] (NEFA) که از بافت آدیپوز منشا می گیرند این است که این اسیدهای چرب به عنوان سوخت جایگزین، در اکثر بافت ها مورد استفاده قرار گرفته و همچنین این اسیدهای چرب توسط کبد به اجسام کتونی یا کتون بادی تبدیل می شوند. در بسیاری از بافت ها اجسام کتونی مذکور به عنوان سوخت های محلول در آب  می توانند جایگزین گلوکز شوند که همین امر منجر به ذخیره سازی گلوکز برای سنتز شیر می شود. بنابراین یکی از دلایل افزایش سنتز کتون بادی این است که گلوکز خون برای سنتز لاکتوز یا قند شیر ذخیره شود. با وجود اینکه بسیاری از گاوها این توانایی را دارند که چالش های مرتبط با آغاز شیردهی را پشت سر بگذارند اما از پا درآمدن تقریباً یک یا دو گاو به دلیل مشکلات بوجود آمده در دوره انتقال، نشان دهنده این موضوع است که سیستم آداپتاسیون فیزیولوژیکی گاوها دراین برهه زمانی شکننده می باشد. این مقاله کوتاه ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی است که به زبان بسیار ساده یکی از دلایل طبیعی افزایش سنتز کتون بادی را بیان کرده است

[۱] -Responsiveness

[۲] – Nonesterified Fatty Acids (NEFA)