طبیعت اسب برای چریدن در چراگاه و مرتع های بزرگ همراه با ویژگی هایی جهت نجات و فرار از خطر عجین شده است. بنابراین انسان جهت امنیت بیشتر و نشان دادن عکس العمل های ایمن تر نیازمند شناخت رفتار طبیعی اسب است.

در گام اول ما نیازمندیم بدانیم که اسب در طبیعت به عنوان یک شکار محسوب می شود و اولین پاسخش در برابر هر چیز تحریک آمیزی فرار است. اسب ها می دانند که امنیتشان متکی برتواناییشان در ایجاد فاصله ما بین خود و آنچه خطر می انگارند است.

همانگونه که اسب به عنوان یک حیوان مورد شکار شناخته می شود انسان متقابلا یک شکارچی محسوب می گردد و متعاقبا زندگی را به گونه ای متفاوت از اسب می شناسد ودنبال می کند. خیلی ازکارها و رفتارهای طبیعی ما برای اسب می تواند بعنوان تهدید کننده ی بقا محسوب گردد.

انسان چه رفتارهای شکارچی گونه ای پیرامون اسب انجام می دهد؟

۱)همانند یک شکارچی چشمان مادر جلوی صورتمان است و ما یک نگاه مستقیم و تونل وار بر هر چه تمرکز کنیم داریم.ما اسب را معمولا با یک نگاه مستقیم و قوی و معمولا چشم در چشم دنبال میکنیم.این همان روش نگاه شکارچی به شکار در طبیعت است

۲)همانند یک شکارچی ما گاهی اوقات برای گرفتن اسب می خواهیم او را به دام بیاندازیم

انسان ها برای کار با اسب در شرایط و موقعیت خود اسب چه باید کنند؟

آشنایی با رفتار شناسی اسب

وقتی به اسبی نزدیک می شویم که اجازه نمی دهد راحت او را بگیریم نیازمند آن هستیم که غریزه شکارچی گونه خود را کنار گذاشته و بیشتر همانند یک شکار رفتار کنیم. به چشمان اسب خیره نشوید و مستقیم به سمت سر اسب حرکت نکنید اگر بیشتر از یک اسب در محوطه دارید به سمت یکی از آنهایی که به راحتی اجازه نزدیک شدن را به شما می دهد بروید و به نوازش کردن آن بپردازید بدون آنکه به اسب مورد نظر خود توجه کنید در بسیاری از مواقع از این کار بهترین پاسخ را می گیریم و اسب برای کنجکاوی و کشف موقعیت هم که شده خود را به ما نزدیک می کند. وقتی اسب نزدیک شد برای مهار و گرفتنش به هیچ وجه به سمت او نچرخید و نپرید بلکه کماکان برای مدتی به او کم محلی کنید.وقتی به اندازه ای به شما نزدیک شد که می توانستید نوازشش کنید به او نگاه نکنید فقط به آرامی دستتان را به او رسانده و نوازشش کنید.اگر همرا خود افسار حمل میکنید آن را به صورتی که کمتر دیده شود پشت شانه های خود بیندازید.

اگراسب کماکان تمایلی به گرفته شدن نشان نمی داد بقیه اسب ها را گرفته و در یک گروه دور هم نگه دارید و به اسبی که میخواهید او را بگیرد اجازه ایستادن پیش گروه را ندهید. اسب ها دوست دارند در گله بمانند واگر شما اورا دور کنید معمولا اجازه میدهند که برای بدست آوردن این امتیاز آن ها را بگیرید.در اجرا این کار باید صبور بوده و ممکن است دفعات متعددی طول بکشد.

معمولا کمی دور حصار دواندن بموقع و مناسب اسب می تواند او را در به دست آوردن اعتماد کافی کمک کند……………..سطح انرژی شما تاثیر زیادی بر اسب دارد. اگر با یک اسب عصبی و بسیار تحرک پذیر کار می کنید سطح انرژی بدنتان را خیلی پایین نگه دارید به آرامی نفس کشیده و به آرامی حرکت کنید.سعی کنید به آهستگی و با آرامش به اسب نزدیک شوید و با حداقل انرژی جهت حرکت اسب را به دور حصار یا مانژ بگردانید اگر اسب سریعتر از آنچه شما می خواهید حرکت کند توقف کرده و در مرکز بایستید تا زمانی که سرعت اسب تا حد دلخواه شما پایین بیاید. ازطرف دیگر اگر اسب شما تنبل است شما باید برای گرفتن تحرک ازاسب سطح بالاتری از انرژی را به نمایش بگذارید.
منابع:A swift effective method for permanent shaping a horse behavior:R.Miller