دستگاه تناسلى دام نر از سه قسمت تشکيل شده است. بيضه ها (Testis)، غدد ضميمه (Accessory glands)، آلت تناسلى (Penis)، يا قسمت خارجى دستگاه تناسلى.

بيضه ها

بيضه ها عضو اصلى دستگاه تناسلى حيوان نر را تشکيل مى دهد. وظيفه بيضه ها توليد اسپرم و ترشح هورمون است. بيضه ها به وسيله کيسه ائى به نام کيسه يا اسکروتوم در خارج از حفره بطنى و در ناحيه مغابنى (Inguinal) آويزان هستند.
دو بيضه تقريباً مساوى و کمى قابليت ارتجاح دارند. اسپرم در بيضه ها توليد مى شود (عمل تشکيل اسپرم در بيضه ها به طور مداوم صروت مى گيرد). بافت بيضه ها فعاليت زيادى دارند، به طورى که در گاو نر يک گرم از بافت بيضه مى تواند روزانه به طور متوسط ۱۰۶ ٭ ۹ اسپرم توليد کند، به عبارت ديگر، ۶۰۰۰ اسپرم در دقيقه، در بعضى از حيوانات بيضه ها و غدد ضميمه تناسلى در فصل جفتگيرى از خود فعاليت نشان مى دهند، در صورتى که در حيوانات اهلى توليد اسپرم با تغييرات جزئى در فصول مختلف، در تمام طول سال صورت مى گيرد. اپيديوم (Epididymis): که عبارت از مجراى پيچ در پيچ و طويلى است که عمل آن، گرفتن اسپرم، نگهدارى اسپرم، حمل اسپرم، متراکم و بالغ کردن اسپرم، ذخيره اسپرم و تغذيه اسپرماتوزوئيد است.
دستگاه تناسلى حيوانات نر
غدد ضمیمه
– کيسهٔ منى (Seminal): اين غدد به تعداد دو و در زير رکتوم قرار گرفته و عمل آن رقيق کردن و تهيهٔ محيط مناسب براى تغذيهٔ اسپرماتوزوئيد است.
– پروستات (Prostate): غدهٔ فردى است و مايع رقيق کننده اى به هنگام انزال ترشح مى کند.
– کوپر (Cowper): غدد کوپر دو عدد بوده و ترشحات آنها سبب سهولت حرکت اسپرم ماتوزوئيد مى شود. غدد ضميمه به طور مداوم ترشح مى کنند ولى ترشح آن در موقع جفت گيرى شديدتر است.

آلت تناسلى يا قضيب
عضو اصلى جفتگيرى دام نر که اسپرماتوزوئيدهاى توليد شده پس از عبور قسمت هاى مختلف دستگاه تناسلى به وسيلهٔ اين عضو در داخل دستگاه تناسلى حيوان ماده ريخته مى شود.
در حيوانات نر جوانى که به منظور توليد گوشت پرورش داده مى شود، بيضه ها در آورده مى شوند و يا با قطع کردن بند بيضه مانع جريان خون در بيضه مى شوند به عبارت ديگر، حيوان اخته (Castrete) مى شود.
عمل اخته کردن سبب مى شود که حيوان آرام شده و از شرارت دام کاسته شود و شرور نشود و در نتيجه، کارهاى مديريت راحت انجام مى گيرد، در بعضى از انواع سبب افزايش کيفيت گوشت مى شود. مزه و طعم گوشت به علت تجمع چربى در ميان عضلات افزايش پيدا مى کند.
اخته کردن موجب کاهش سرعت رشد عمومى بدن و محدوديت رشد عضلات و توليد گوشت مى شود. سن اخته در دام هاى مختلف فرق مى کند. به طورکلى هرچه دام جوانتر باشد اخته کردن ساده تر و خطرات آن کمتر است.