نقش ویتامین A در سیستم ایمنی

-نقش مثبت ویتامین A درتولید پادتن درجوجه ها (Herlyn , et al. , ۱۹۷۵) .

-وابسته بودن پاسخ پادتن درجوجه ها به مقدارویتامین A ،به طوریکه وجود ویتامین A با دزبالا درجوجه ها سبب افزایش ۲ تا ۵ برابر سطح پادتن در سرم درمقایسه با گروههایی که فاقد ویتامین A بودند،شده بود( Lcutskay , et al , ۱۹۷۷ ) .

-سطح بالای ویتامین A درجیره به میزان ۶۰۰۰۰ IU/kg سبب افزایش سطح پادتن در سرم وفعالیت بیگانه خواری سلول های ایمنی درجوجه شده بود.این اثرات تابع حضور ویتامین E درجیره است (Tengerdy,۱۹۷۷) .

– مؤثربودن ویتامین A درنگهداری ورشد اندامهای لمفی ( تیموس و بورس)؛ بطوریکه در جیره های حاوی سطوح پایین ویتامین A ،رشد این اندامها دچارآسیب واختلال گشته بود (Davis , ۱۹۸۳) .

– تأثیرمثبت ویتامین A به میزان ۳۵۰ mg/kg درتکثیرلمفوسیت هایSklan,۱۹۸۹) T .

تحریک و تقویت سیستم ایمنی با ویتامین آ

– ویتامین A درتنظیم پاسخ ایمنی نقش دارد.همچنین محققین دریافتند که زیادی یا کمبود ویتامین A سبب صدمه زدن به سیستم ایمنی می گردد ( Friendman , ۱۹۸۹) .

– تأثیرکمبود ویتامین A درکاهش فعالیت لمفوسیت های T سیتوتوکسیک ( این سلول ها نقش مهمی دربهبود بیماری های ویروسی ایفا می نمایند (Siytsma , ۱۹۹۰) .

– کاهش مقاومت درمقابل عفونت کلی باسیلوزدراثرکمبود (۰ mg/kg) یا بالا بودن (۱۰۰۰ mg/kg) ویتامین A بعلت تأخیردرپاسخ ایمنی (Friedman , ۱۹۹۱) .

– ایجاد بالاترین پاسخ ایمنی دربوقلمون بوسیله ویتامین A در مقادیرتوصیه شده بوسیله NRC یا بالاترازآن (Sklan , ۱۹۹۵) .

– نقش مثبت ویتامین A درافزایش پاسخ ایمنی درگله های تخمگذاری که درمعرض استرس حرارتی قراردارند (Lin, ۲۰۰۲) .
– اثرات کمبودویتامین A درکاهش ایمنی موضعی روده دربرابرعفونت کوکسیدیوزمؤثراست (Dalloul ,۲۰۰۲) .