ازنظرفرمول شیمیایی این ویتامین ازساده ترین انواع ویتامین ها است وشباهت ساختمانی نسبی با اسید اسکوربیک دارد.ویتامین C به راحتی ازدستگاه گوارش جذب می شود وبطور گسترده درتمام بدن پخش می گردد. راه دفع آن بطور عمده از طریق ادرار بوده ولی بسته به نوع موجود زنده ، راه دفع متفاوت است. در طیور به علت سنتز آن در بدن ، درحالت عادی افزودن این ویتامین به خوراک ضروری نیست .

فعالیت فیزیولوژیک ویتامین C:

این ویتامین درفعالیت دستگاه های ایمنی،تولید مثل،قلبی،بافت همبند،سیستم عصبی،تنفس، چشم و درشرایط استرس زا دارای نقش حساس می باشد.

نقش ویتامین C در تقویت سیستم ایمنی

نقش ویتامین C درسیستم ایمنی:

-عملکرد مؤثرومناسب گلبول سفید خون،فاگوستیوزوکشتن اجرام بیماریزا( Bendish,۱۹۹۲)
-داشتن خاصیت ضد ویروسی مستقیم (Jari walla et al , ۱۹۹۶ )
-داشتن خاصیت باکتری کشی مستقیم ( Bendish , ۱۹۹۲)
-تقویت تولید پادتن ( Jari walla , et al , ۱۹۹۶)
-تقویت تولید اینترفرون در سلول های آلوده به ویروس نیوکاسل ( Bendish , ۱۹۹۲).
-تقویت تولید کمپلمان ها و تنظیم عملکرد آنزیم لیپواکسیژناز که نتیجه آن تولید لوکوترین ها می باشد (Moser , et al , ۱۹۹۱)
-افزایش اتصال سلول های نوتروفیل به سلول های اندوتلیال (Bendish , ۱۹۹۲)
-تقویت کموتاکسی . ( Bendish, ۱۹۹۲) .
-نقش مثبت ویتامین C درافزایش تکثیرلمفوسیت ها دراسترس گرمایی (uthpongsiripon,۲۰۰۱).
-نقش مثبت ویتامین C در خاصیت باکتری کشی هتروفیل ها (Andreasen , ۱۹۹۹) .
-میزان اثرگذاری ویتامین C بر روی وضعیت ایمنی به مدیریت مرغداری ، طول مدت اضافه نمودن آن به جیره، سن جوجه و تعادل ویتامین C با منشاء داخلی و خارجی بستگی دارد (Van Nickerk , ۱۹۸۹) .
-استفاده از ویتامین C به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی در بیماریها و عوامل تضعیف کننده ایمنی (Pardue , ۱۹۸۴) .
-کاهش دوره بیماری استافیلوکوکوزیس در طیور ( Levy , et al , ۱۹۹۶) .
– ویتامین C باعث افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین E می گرددJacob,۱۹۹۵) ) .
-بهبود تقویت تولید پادتن علیه بروسلاآبورتوس و واکسن زنده و کشته نیوکاسل به وسیله ویتامین هایC وE ( Pardue et al , ۱۹۸۴) .